Psaumes 36:5
יהוה בהשמים חסדך אמונתך עד שחקים׃
Psaumes 71:19
וצדקתך אלהים עד מרום אשר עשית גדלות אלהים מי כמוך׃
Psaumes 85:10
חסד ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו׃
Psaumes 85:11
אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף׃
Psaumes 89:1
משכיל לאיתן האזרחי חסדי יהוה עולם אשירה לדר ודר אודיע אמונתך בפי׃
Psaumes 89:2
כי אמרתי עולם חסד יבנה שמים תכן אמונתך בהם׃
Psaumes 103:11
כי כגבה שמים על הארץ גבר חסדו על יראיו׃
Psaumes 108:4
כי גדול מעל שמים חסדך ועד שחקים אמתך׃
Génèse 9:9-17
9
ואני הנני מקים את בריתי אתכם ואת זרעכם אחריכם׃
10
ואת כל נפש החיה אשר אתכם בעוף בבהמה ובכל חית הארץ אתכם מכל יצאי התבה לכל חית הארץ׃
11
והקמתי את בריתי אתכם ולא יכרת כל בשר עוד ממי המבול ולא יהיה עוד מבול לשחת הארץ׃
12
ויאמר אלהים זאת אות הברית אשר אני נתן ביני וביניכם ובין כל נפש חיה אשר אתכם לדרת עולם׃
13
את קשתי נתתי בענן והיתה לאות ברית ביני ובין הארץ׃
14
והיה בענני ענן על הארץ ונראתה הקשת בענן׃
15
וזכרתי את בריתי אשר ביני וביניכם ובין כל נפש חיה בכל בשר ולא יהיה עוד המים למבול לשחת כל בשר׃
16
והיתה הקשת בענן וראיתיה לזכר ברית עולם בין אלהים ובין כל נפש חיה בכל בשר אשר על הארץ׃
17
ויאמר אלהים אל נח זאת אות הברית אשר הקמתי ביני ובין כל בשר אשר על הארץ׃
Esaïe 54:7-10
7
ברגע קטן עזבתיך וברחמים גדלים אקבצך׃
8
בשצף קצף הסתרתי פני רגע ממך ובחסד עולם רחמתיך אמר גאלך יהוה׃
9
כי מי נח זאת לי אשר נשבעתי מעבר מי נח עוד על הארץ כן נשבעתי מקצף עליך ומגער בך׃
10
כי ההרים ימושו והגבעות תמוטנה וחסדי מאתך לא ימוש וברית שלומי לא תמוט אמר מרחמך יהוה׃
Hébreux 6:17
על כן כאשר רצה האלהים להראות ביותר את ירשי ההבטחה כי לא תשתנה עצתו ערב אתה בשבועה׃
Hébreux 6:18
למען על פי שני דברים בלתי משתנים אשר חלילה לאלהים לשקר בם יהיה לנו אשר נסנו עליו זרוז גדול לאחז בתקוה הנתונה לפנינו׃