Psaumes 118:11-13
11
סבוני גם סבבוני בשם יהוה כי אמילם׃
12
סבוני כדבורים דעכו כאש קוצים בשם יהוה כי אמילם׃
13
דחה דחיתני לנפל ויהוה עזרני׃
Exode 17:9-11
9
ויאמר משה אל יהושע בחר לנו אנשים וצא הלחם בעמלק מחר אנכי נצב על ראש הגבעה ומטה האלהים בידי׃
10
ויעש יהושע כאשר אמר לו משה להלחם בעמלק ומשה אהרן וחור עלו ראש הגבעה׃
11
והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וכאשר יניח ידו וגבר עמלק׃
Jérémie 33:3
קרא אלי ואענך ואגידה לך גדלות ובצרות לא ידעתם׃
Psaumes 18:38-42
38
אמחצם ולא יכלו קום יפלו תחת רגלי׃
39
ותאזרני חיל למלחמה תכריע קמי תחתי׃
40
ואיבי נתתה לי ערף ומשנאי אצמיתם׃
41
ישועו ואין מושיע על יהוה ולא ענם׃
42
ואשחקם כעפר על פני רוח כטיט חוצות אריקם׃
Psaumes 27:2
בקרב עלי מרעים לאכל את בשרי צרי ואיבי לי המה כשלו ונפלו׃
Jean 18:6
ויהי בדבר ישוע אליהם אני הוא ויסגו אחור ויפלו ארצה׃
Psaumes 46:7
יהוה צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה׃
Psaumes 46:11
יהוה צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה׃
Esaïe 8:9
רעו עמים וחתו והאזינו כל מרחקי ארץ התאזרו וחתו התאזרו וחתו׃
Esaïe 8:10
עצו עצה ותפר דברו דבר ולא יקום כי עמנו אל׃
Romains 8:31
ועתה מה נאמר על זאת אם האלהים לנו מי יריב אתנו׃