Psaumes 105:13
ויתהלכו מגוי אל גוי מממלכה אל עם אחר׃
Psaumes 105:14
לא הניח אדם לעשקם ויוכח עליהם מלכים׃
Psaumes 121:8
יהוה ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם׃
Nombres 33:2-56
2
ויכתב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי יהוה ואלה מסעיהם למוצאיהם׃
3
ויסעו מרעמסס בחדש הראשון בחמשה עשר יום לחדש הראשון ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה לעיני כל מצרים׃
4
ומצרים מקברים את אשר הכה יהוה בהם כל בכור ובאלהיהם עשה יהוה שפטים׃
5
ויסעו בני ישראל מרעמסס ויחנו בסכת׃
6
ויסעו מסכת ויחנו באתם אשר בקצה המדבר׃
7
ויסעו מאתם וישב על פי החירת אשר על פני בעל צפון ויחנו לפני מגדל׃
8
ויסעו מפני החירת ויעברו בתוך הים המדברה וילכו דרך שלשת ימים במדבר אתם ויחנו במרה׃
9
ויסעו ממרה ויבאו אילמה ובאילם שתים עשרה עינת מים ושבעים תמרים ויחנו שם׃
10
ויסעו מאילם ויחנו על ים סוף׃
11
ויסעו מים סוף ויחנו במדבר סין׃
12
ויסעו ממדבר סין ויחנו בדפקה׃
13
ויסעו מדפקה ויחנו באלוש׃
14
ויסעו מאלוש ויחנו ברפידם ולא היה שם מים לעם לשתות׃
15
ויסעו מרפידם ויחנו במדבר סיני׃
16
ויסעו ממדבר סיני ויחנו בקברת התאוה׃
17
ויסעו מקברת התאוה ויחנו בחצרת׃
18
ויסעו מחצרת ויחנו ברתמה׃
19
ויסעו מרתמה ויחנו ברמן פרץ׃
20
ויסעו מרמן פרץ ויחנו בלבנה׃
21
ויסעו מלבנה ויחנו ברסה׃
22
ויסעו מרסה ויחנו בקהלתה׃
23
ויסעו מקהלתה ויחנו בהר שפר׃
24
ויסעו מהר שפר ויחנו בחרדה׃
25
ויסעו מחרדה ויחנו במקהלת׃
26
ויסעו ממקהלת ויחנו בתחת׃
27
ויסעו מתחת ויחנו בתרח׃
28
ויסעו מתרח ויחנו במתקה׃
29
ויסעו ממתקה ויחנו בחשמנה׃
30
ויסעו מחשמנה ויחנו במסרות׃
31
ויסעו ממסרות ויחנו בבני יעקן׃
32
ויסעו מבני יעקן ויחנו בחר הגדגד׃
33
ויסעו מחר הגדגד ויחנו ביטבתה׃
34
ויסעו מיטבתה ויחנו בעברנה׃
35
ויסעו מעברנה ויחנו בעציון גבר׃
36
ויסעו מעציון גבר ויחנו במדבר צן הוא קדש׃
37
ויסעו מקדש ויחנו בהר ההר בקצה ארץ אדום׃
38
ויעל אהרן הכהן אל הר ההר על פי יהוה וימת שם בשנת הארבעים לצאת בני ישראל מארץ מצרים בחדש החמישי באחד לחדש׃
39
ואהרן בן שלש ועשרים ומאת שנה במתו בהר ההר׃
40
וישמע הכנעני מלך ערד והוא ישב בנגב בארץ כנען בבא בני ישראל׃
41
ויסעו מהר ההר ויחנו בצלמנה׃
42
ויסעו מצלמנה ויחנו בפונן׃
43
ויסעו מפונן ויחנו באבת׃
44
ויסעו מאבת ויחנו בעיי העברים בגבול מואב׃
45
ויסעו מעיים ויחנו בדיבן גד׃
46
ויסעו מדיבן גד ויחנו בעלמן דבלתימה׃
47
ויסעו מעלמן דבלתימה ויחנו בהרי העברים לפני נבו׃
48
ויסעו מהרי העברים ויחנו בערבת מואב על ירדן ירחו׃
49
ויחנו על הירדן מבית הישמת עד אבל השטים בערבת מואב׃
50
וידבר יהוה אל משה בערבת מואב על ירדן ירחו לאמר׃
51
דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי אתם עברים את הירדן אל ארץ כנען׃
52
והורשתם את כל ישבי הארץ מפניכם ואבדתם את כל משכיתם ואת כל צלמי מסכתם תאבדו ואת כל במתם תשמידו׃
53
והורשתם את הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ לרשת אתה׃
54
והתנחלתם את הארץ בגורל למשפחתיכם לרב תרבו את נחלתו ולמעט תמעיט את נחלתו אל אשר יצא לו שמה הגורל לו יהיה למטות אבתיכם תתנחלו׃
55
ואם לא תורישו את ישבי הארץ מפניכם והיה אשר תותירו מהם לשכים בעיניכם ולצנינם בצדיכם וצררו אתכם על הארץ אשר אתם ישבים בה׃
56
והיה כאשר דמיתי לעשות להם אעשה לכם׃
1 Samuel 19:18
ודוד ברח וימלט ויבא אל שמואל הרמתה ויגד לו את כל אשר עשה לו שאול וילך הוא ושמואל וישבו בנוית׃
1 Samuel 22:1-5
1
וילך דוד משם וימלט אל מערת עדלם וישמעו אחיו וכל בית אביו וירדו אליו שמה׃
2
ויתקבצו אליו כל איש מצוק וכל איש אשר לו נשא וכל איש מר נפש ויהי עליהם לשר ויהיו עמו כארבע מאות איש׃
3
וילך דוד משם מצפה מואב ויאמר אל מלך מואב יצא נא אבי ואמי אתכם עד אשר אדע מה יעשה לי אלהים׃
4
וינחם את פני מלך מואב וישבו עמו כל ימי היות דוד במצודה׃
5
ויאמר גד הנביא אל דוד לא תשב במצודה לך ובאת לך ארץ יהודה וילך דוד ויבא יער חרת׃
1 Samuel 27:1
ויאמר דוד אל לבו עתה אספה יום אחד ביד שאול אין לי טוב כי המלט אמלט אל ארץ פלשתים ונואש ממני שאול לבקשני עוד בכל גבול ישראל ונמלטתי מידו׃
Esaïe 63:9
בכל צרתם לא צר ומלאך פניו הושיעם באהבתו ובחמלתו הוא גאלם וינטלם וינשאם כל ימי עולם׃
2 Corinthiens 11:26
במסעות רבות בסכנות נהרות בסכנות שדדים בסכנות מצד בני עמי בסכנות מצד הגוים סכנות בעיר סכנות במדבר סכנות בים סכנות בתוך אחי שקר׃
Hébreux 11:8
באמונה שמע אברהם כאשר נקרא ללכת אל הארץ אשר יירשנה ויצא ולא ידע אנה יבוא׃
Hébreux 11:13
כפי אמונה מתו כל אלה ולא השיגו את ההבטחות רק מרחוק ראו אותן ויבטחו וישמחו לקראתן ויודו כי גרים הם ותושבים בארץ׃
Hébreux 11:38
אשר העולם לא היה כדי להם הם תעו במדבר ובהרים ובמערות ובנקיקי הארץ׃
Psaumes 39:12
שמעה תפלתי יהוה ושועתי האזינה אל דמעתי אל תחרש כי גר אנכי עמך תושב ככל אבותי׃
Psaumes 126:5
הזרעים בדמעה ברנה יקצרו׃
Psaumes 126:6
הלוך ילך ובכה נשא משך הזרע בא יבוא ברנה נשא אלמתיו׃
2 Rois 20:5
שוב ואמרת אל חזקיהו נגיד עמי כה אמר יהוה אלהי דוד אביך שמעתי את תפלתך ראיתי את דמעתך הנני רפא לך ביום השלישי תעלה בית יהוה׃
Job 16:20
מליצי רעי אל אלוה דלפה עיני׃
Apocalypse 7:17
כי השה אשר בתוך הכסא הוא ירעם ועל מבועי מים חיים ינהלם ומחה אליהם כל דמעה מעיניהם׃
Psaumes 139:16
גלמי ראו עיניך ועל ספרך כלם יכתבו ימים יצרו ולא אחד בהם׃
Malachie 3:16
אז נדברו יראי יהוה איש את רעהו ויקשב יהוה וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי יהוה ולחשבי שמו׃
Matthieu 10:30
ואתם גם שערות ראשכם נמנות כלן׃
Apocalypse 20:12
וארא את המתים הקטנים עם הגדלים עמדים לפני הכסא וספרים נפתחים ויפתח ספר אחר אשר הוא ספר החיים וישפטו המתים על פי הכתוב בספרים כמעשיהם׃