Psaumes 2:1-3
1
למה רגשו גוים ולאמים יהגו ריק׃
2
יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על יהוה ועל משיחו׃
3
ננתקה את מוסרותימו ונשליכה ממנו עבתימו׃
Psaumes 59:3
כי הנה ארבו לנפשי יגורו עלי עזים לא פשעי ולא חטאתי יהוה׃
Psaumes 71:10
כי אמרו אויבי לי ושמרי נפשי נועצו יחדו׃
Psaumes 140:2
אשר חשבו רעות בלב כל יום יגורו מלחמות׃
Matthieu 26:3
ויקהלו הכהנים הגדולים והסופרים וזקני העם אל חצר הכהן הגדול הנקרא קיפא׃
Matthieu 26:4
ויועצו יחדו לתפש את ישוע בערמה ולהמיתו׃
Matthieu 26:57
והאנשים אשר תפשו את ישוע הוליכהו אל קיפא הכהן הגדול אשר נקהלו שם הסופרים והזקנים׃
Matthieu 27:1
ויהי לפנות הבקר ויתיעצו כל ראשי הכהנים וזקני העם על ישוע להמיתו׃
Actes 4:5
ויהי ממחרת ויקהלו שריהם ראשיהם וזקניהם וסופריהם ירושלים׃
Actes 4:6
וחנן הכהן הגדול וקיפא ויוחנן ואלכסנדרוס וכל אשר ממשפחת הכהן הגדול׃
Actes 23:12-14
12
ויהי לפנות הבקר ויתחברו היהודים ויאסרו אסר על נפשם לאמר כי לא יאכלו ולא ישתו עד אם יהרגו את פולוס׃
13
ומספר הבאים באלה הזאת היה יותר מארבעים׃
14
ויגשו לא ראשי הכהנים ואל הזקנים לאמר אסר אסרנו על נפשנו לבלתי טעם מאומה עד אם הרגנו את פולוס׃
Psaumes 10:8-10
8
ישב במארב חצרים במסתרים יהרג נקי עיניו לחלכה יצפנו׃
9
יארב במסתר כאריה בסכה יארב לחטוף עני יחטף עני במשכו ברשתו׃
10
ודכה ישח ונפל בעצומיו חלכאים׃
Psaumes 64:2-6
2
תסתירני מסוד מרעים מרגשת פעלי און׃
3
אשר שננו כחרב לשונם דרכו חצם דבר מר׃
4
לירות במסתרים תם פתאם ירהו ולא ייראו׃
5
יחזקו למו דבר רע יספרו לטמון מוקשים אמרו מי יראה למו׃
6
יחפשו עולת תמנו חפש מחפש וקרב איש ולב עמק׃
Daniel 6:4
אדין סרכיא ואחשדרפניא הוו בעין עלה להשכחה לדניאל מצד מלכותא וכל עלה ושחיתה לא יכלין להשכחה כל קבל די מהימן הוא וכל שלו ושחיתה לא השתכחת עלוהי׃
Psaumes 37:32
צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו׃
Psaumes 57:6
רשת הכינו לפעמי כפף נפשי כרו לפני שיחה נפלו בתוכה סלה׃
Psaumes 89:51
אשר חרפו אויביך יהוה אשר חרפו עקבות משיחך׃
Job 14:16
כי עתה צעדי תספור לא תשמור על חטאתי׃
Job 31:4
הלא הוא יראה דרכי וכל צעדי יספור׃
Jérémie 20:10
כי שמעתי דבת רבים מגור מסביב הגידו ונגידנו כל אנוש שלומי שמרי צלעי אולי יפתה ונוכלה לו ונקחה נקמתנו ממנו׃
Luc 20:20
ויארבו לו וישלחו מארבים והם נדמו כצדיקים למען ילכדו אותו בדבר להסגירו אל השררה ואל יד ההגמון׃