Psaumes 34:4
דרשתי את יהוה וענני ומכל מגורותי הצילני׃
Psaumes 55:4
לבי יחיל בקרבי ואימות מות נפלו עלי׃
Psaumes 55:5
יראה ורעד יבא בי ותכסני פלצות׃
1 Samuel 21:10
ויקם דוד ויברח ביום ההוא מפני שאול ויבא אל אכיש מלך גת׃
1 Samuel 21:12
וישם דוד את הדברים האלה בלבבו וירא מאד מפני אכיש מלך גת׃
1 Samuel 30:6
ותצר לדוד מאד כי אמרו העם לסקלו כי מרה נפש כל העם איש על בנו ועל בנתיו ויתחזק דוד ביהוה אלהיו׃
2 Chroniques 20:3
וירא ויתן יהושפט את פניו לדרוש ליהוה ויקרא צום על כל יהודה׃
2 Corinthiens 1:8-10
8
כי לא נכחד מכם אחי את צרתנו אשר מצאתנו באסיא אשר כבדה עלינו עד למאד ויותר מכחנו עד כי נואשנו מן החיים׃
9
ואנחנו בלבבנו חרצנו לנו את המות למען לא נהיה בטחים בנפשנו כי אם באלהים המחיה את המתים׃
10
אשר הצילנו ממות כזה ועודנו מציל ולו אנחנו מקוים כי יוסיף להצילנו׃
2 Corinthiens 7:5
כי גם בבאנו אל מקדוניא לא היתה מרגעה לבשרנו רק נלחצנו בכל מחוץ מלחמות ומחדרים אימה׃
2 Corinthiens 7:6
אבל האלהים המנחם את השפלים נחם אתנו בבוא טיטוס׃