Psaumes 66:13
אבוא ביתך בעולות אשלם לך נדרי׃
Psaumes 66:14
אשר פצו שפתי ודבר פי בצר לי׃
Psaumes 76:11
נדרו ושלמו ליהוה אלהיכם כל סביביו יובילו שי למורא׃
Psaumes 116:14-19
14
נדרי ליהוה אשלם נגדה נא לכל עמו׃
15
יקר בעיני יהוה המותה לחסידיו׃
16
אנה יהוה כי אני עבדך אני עבדך בן אמתך פתחת למוסרי׃
17
לך אזבח זבח תודה ובשם יהוה אקרא׃
18
נדרי ליהוה אשלם נגדה נא לכל עמו׃
19
בחצרות בית יהוה בתוככי ירושלם הללו יה׃
Psaumes 119:106
נשבעתי ואקימה לשמר משפטי צדקך׃
Génèse 28:20-22
20
וידר יעקב נדר לאמר אם יהיה אלהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך ונתן לי לחם לאכל ובגד ללבש׃
21
ושבתי בשלום אל בית אבי והיה יהוה לי לאלהים׃
22
והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלהים וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך׃
Génèse 35:1-3
1
ויאמר אלהים אל יעקב קום עלה בית אל ושב שם ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך בברחך מפני עשו אחיך׃
2
ויאמר יעקב אל ביתו ואל כל אשר עמו הסרו את אלהי הנכר אשר בתככם והטהרו והחליפו שמלתיכם׃
3
ונקומה ונעלה בית אל ואעשה שם מזבח לאל הענה אתי ביום צרתי ויהי עמדי בדרך אשר הלכתי׃
Nombres 30:2-16
2
איש כי ידר נדר ליהוה או השבע שבעה לאסר אסר על נפשו לא יחל דברו ככל היצא מפיו יעשה׃
3
ואשה כי תדר נדר ליהוה ואסרה אסר בבית אביה בנעריה׃
4
ושמע אביה את נדרה ואסרה אשר אסרה על נפשה והחריש לה אביה וקמו כל נדריה וכל אסר אשר אסרה על נפשה יקום׃
5
ואם הניא אביה אתה ביום שמעו כל נדריה ואסריה אשר אסרה על נפשה לא יקום ויהוה יסלח לה כי הניא אביה אתה׃
6
ואם היו תהיה לאיש ונדריה עליה או מבטא שפתיה אשר אסרה על נפשה׃
7
ושמע אישה ביום שמעו והחריש לה וקמו נדריה ואסרה אשר אסרה על נפשה יקמו׃
8
ואם ביום שמע אישה יניא אותה והפר את נדרה אשר עליה ואת מבטא שפתיה אשר אסרה על נפשה ויהוה יסלח לה׃
9
ונדר אלמנה וגרושה כל אשר אסרה על נפשה יקום עליה׃
10
ואם בית אישה נדרה או אסרה אסר על נפשה בשבעה׃
11
ושמע אישה והחרש לה לא הניא אתה וקמו כל נדריה וכל אסר אשר אסרה על נפשה יקום׃
12
ואם הפר יפר אתם אישה ביום שמעו כל מוצא שפתיה לנדריה ולאסר נפשה לא יקום אישה הפרם ויהוה יסלח לה׃
13
כל נדר וכל שבעת אסר לענת נפש אישה יקימנו ואישה יפרנו׃
14
ואם החרש יחריש לה אישה מיום אל יום והקים את כל נדריה או את כל אסריה אשר עליה הקים אתם כי החרש לה ביום שמעו׃
15
ואם הפר יפר אתם אחרי שמעו ונשא את עונה׃
16
אלה החקים אשר צוה יהוה את משה בין איש לאשתו בין אב לבתו בנעריה בית אביה׃
1 Samuel 1:11
ותדר נדר ותאמר יהוה צבאות אם ראה תראה בעני אמתך וזכרתני ולא תשכח את אמתך ונתתה לאמתך זרע אנשים ונתתיו ליהוה כל ימי חייו ומורה לא יעלה על ראשו׃
1 Samuel 1:24-28
24
ותעלהו עמה כאשר גמלתו בפרים שלשה ואיפה אחת קמח ונבל יין ותבאהו בית יהוה שלו והנער נער׃
25
וישחטו את הפר ויביאו את הנער אל עלי׃
26
ותאמר בי אדני חי נפשך אדני אני האשה הנצבת עמכה בזה להתפלל אל יהוה׃
27
אל הנער הזה התפללתי ויתן יהוה לי את שאלתי אשר שאלתי מעמו׃
28
וגם אנכי השאלתהו ליהוה כל הימים אשר היה הוא שאול ליהוה וישתחו שם ליהוה׃
Ecclesiaste 5:4-6
4
כאשר תדר נדר לאלהים אל תאחר לשלמו כי אין חפץ בכסילים את אשר תדר שלם׃
5
טוב אשר לא תדר משתדור ולא תשלם׃
6
אל תתן את פיך לחטיא את בשרך ואל תאמר לפני המלאך כי שגגה היא למה יקצף האלהים על קולך וחבל את מעשה ידיך׃
Psaumes 9:1-3
1
למנצח עלמות לבן מזמור לדוד אודה יהוה בכל לבי אספרה כל נפלאותיך׃
2
אשמחה ואעלצה בך אזמרה שמך עליון׃
3
בשוב אויבי אחור יכשלו ויאבדו מפניך׃
Psaumes 21:13
רומה יהוה בעזך נשירה ונזמרה גבורתך׃
Psaumes 59:16
ואני אשיר עזך וארנן לבקר חסדך כי היית משגב לי ומנוס ביום צר לי׃
Psaumes 59:17
עזי אליך אזמרה כי אלהים משגבי אלהי חסדי׃
Esaïe 12:1
ואמרת ביום ההוא אודך יהוה כי אנפת בי ישב אפך ותנחמני׃