Psaumes 56:4
באלהים אהלל דברו באלהים בטחתי לא אירא מה יעשה בשר לי׃
Psaumes 60:6
אלהים דבר בקדשו אעלזה אחלקה שכם ועמק סכות אמדד׃
Génèse 32:11
הצילני נא מיד אחי מיד עשו כי ירא אנכי אתו פן יבוא והכני אם על בנים׃
Matthieu 24:35
השמים והארץ יעברו ודברי לא יעברון׃
Hébreux 6:18
למען על פי שני דברים בלתי משתנים אשר חלילה לאלהים לשקר בם יהיה לנו אשר נסנו עליו זרוז גדול לאחז בתקוה הנתונה לפנינו׃
2 Pierre 1:4
אשר בהם נתן לנו הבטחות גדלות מאד ויקרות למען תקחו על ידן חלק בטבע אלהים בהמלטכם מכליון התאוה אשר בעולם׃