Proverbes 1:10-19
10
בני אם יפתוך חטאים אל תבא׃
11
אם יאמרו לכה אתנו נארבה לדם נצפנה לנקי חנם׃
12
נבלעם כשאול חיים ותמימים כיורדי בור׃
13
כל הון יקר נמצא נמלא בתינו שלל׃
14
גורלך תפיל בתוכנו כיס אחד יהיה לכלנו׃
15
בני אל תלך בדרך אתם מנע רגלך מנתיבתם׃
16
כי רגליהם לרע ירוצו וימהרו לשפך דם׃
17
כי חנם מזרה הרשת בעיני כל בעל כנף׃
18
והם לדמם יארבו יצפנו לנפשתם׃
19
כן ארחות כל בצע בצע את נפש בעליו יקח׃
Esaïe 5:23
מצדיקי רשע עקב שחד וצדקת צדיקים יסירו ממנו׃
Michée 7:3
על הרע כפים להיטיב השר שאל והשפט בשלום והגדול דבר הות נפשו הוא ויעבתוה׃
Romains 1:32
יודעים המה את משפט אלהים כי עשי אלה בני מות הם ולא לבד שיעשו את אלה כי גם רצתה נפשם בעשיהם׃
Ephésiens 5:11-13
11
ואל תשתתפו עם מעשי החשך אשר לא יעשו פרי כי אם הוכח תוכיחו אותם׃
12
כי מה שהם עשים בסתר חרפה היא אך לספר׃
13
אבל כל זאת יגלה כשיוכח על ידי האור כי כל הנגלה אור הוא׃
Lévitique 20:10
ואיש אשר ינאף את אשת איש אשר ינאף את אשת רעהו מות יומת הנאף והנאפת׃
Job 31:9-11
9
אם נפתה לבי על אשה ועל פתח רעי ארבתי׃
10
תטחן לאחר אשתי ועליה יכרעון אחרין׃
11
כי הוא זמה והיא עון פלילים׃
Proverbes 2:16-19
16
להצילך מאשה זרה מנכריה אמריה החליקה׃
17
העזבת אלוף נעוריה ואת ברית אלהיה שכחה׃
18
כי שחה אל מות ביתה ואל רפאים מעגלתיה׃
19
כל באיה לא ישובון ולא ישיגו ארחות חיים׃
Proverbes 7:19-23
19
כי אין האיש בביתו הלך בדרך מרחוק׃
20
צרור הכסף לקח בידו ליום הכסא יבא ביתו׃
21
הטתו ברב לקחה בחלק שפתיה תדיחנו׃
22
הולך אחריה פתאם כשור אל טבח יבוא וכעכס אל מוסר אויל׃
23
עד יפלח חץ כבדו כמהר צפור אל פח ולא ידע כי בנפשו הוא׃
Jérémie 5:8
סוסים מיזנים משכים היו איש אל אשת רעהו יצהלו׃
Jérémie 5:9
העל אלה לוא אפקד נאם יהוה ואם בגוי אשר כזה לא תתנקם נפשי׃
Hébreux 13:4
האישות תיקר בכל וערש יצועכם אל יחלל את הזנים ואת המנאפים ידין אלהים׃
Matthieu 23:30
ואמרתם אם היינו בימי אבותינו לא היתה ידנו עמהם לשפך דם הנביאים׃
1 Timothée 5:22
אל תהי נמהר בסמיכת ידיך על אדם ולא תשתתף לחטאת אחרים שמר את נפשך בטהרה׃