Cantique des Cantiques 2:3
כתפוח בעצי היער כן דודי בין הבנים בצלו חמדתי וישבתי ופריו מתוק לחכי׃
Cantique des Cantiques 5:10-16
10
דודי צח ואדום דגול מרבבה׃
11
ראשו כתם פז קוצותיו תלתלים שחרות כעורב׃
12
עיניו כיונים על אפיקי מים רחצות בחלב ישבות על מלאת׃
13
לחיו כערוגת הבשם מגדלות מרקחים שפתותיו שושנים נטפות מור עבר׃
14
ידיו גלילי זהב ממלאים בתרשיש מעיו עשת שן מעלפת ספירים׃
15
שוקיו עמודי שש מיסדים על אדני פז מראהו כלבנון בחור כארזים׃
16
חכו ממתקים וכלו מחמדים זה דודי וזה רעי בנות ירושלם׃
Zacharie 9:17
כי מה טובו ומה יפיו דגן בחורים ותירוש ינובב בתלות׃
Matthieu 17:2
וישתנה לעיניהם ויזהירו פניו כשמש ובגדיו כאור הלבינו׃
Jean 1:14
והדבר נהיה בשר וישכן בתוכנו ונחזה תפארתו כתפארת בן יחיד לאביו רב חסד ואמת׃
Colossiens 1:15-18
15
והוא צלם האלהים הנעלם ובכור כל נברא׃
16
כי בו נברא כל אשר בשמים ואשר בארץ כל הנראה וכל אשר איננו נראה הן כסאות וממשלות הן שררות ורשיות הכל נברא על ידי ולמענהו׃
17
והוא לפני הכל והכל קים בו׃
18
והוא ראש גוף העדה אשר הוא ראשית ובכור מעם המתים למען יהיה הראשון בכל׃
Hébreux 1:3
והוא זהר כבודו וצלם ישותו ונושא כל בדבר גבורתו ואחרי עשתו בנפשו טהרת חטאתינו ישב לימין הגדלה במרומים׃
Hébreux 1:4
ויגדל מאד מן המלאכים כאשר השם אשר נחלו יקר הוא משלהם׃
Hébreux 7:26
כי נאוה לנו כהן כזה שהוא חסיד ותמים וטהור ונבדל מן החטאים ונשא מהשמים׃
Apocalypse 1:13-18
13
ובתוך שבע המנרות דמות בן אדם לבוש מעיל וחגור אזור זהב על לבו׃
14
וראשו ושערו לבנים כצמר צחר כשלג ועיניו כלבת אש׃
15
ומרגלתיו כעין נחשת קלל כצרופות בכור וקולו כקול מים רבים׃
16
ויהי לו ביד ימינו שבעה כוכבים ומפיו יוצאת חרב פיפיות חדה ופניו כשמש המאיר בגבורתו׃
17
וכראתי אותו ואפל לרגליו כמת וישת עלי יד ימינו ויאמר אל תירא אני הראשון והאחרון והחי׃
18
ואהי מת והנני חי לעולמי עולמים אמן ובידי מפתחות שאול ומות׃
Proverbes 22:11
אהב טהור לב חן שפתיו רעהו מלך׃
Esaïe 50:4
אדני יהוה נתן לי לשון למודים לדעת לעות את יעף דבר יעיר בבקר בבקר יעיר לי אזן לשמע כלמודים׃
Luc 4:22
וכלם העידהו ותמהו על דברי חן אשר יצאו מפיהו ויאמרו הלא זה הוא בן יוסף׃
Jean 7:46
ויענו העבדים מעולם לא דבר איש כאיש הזה׃
Psaumes 21:6
כי תשיתהו ברכות לעד תחדהו בשמחה את פניך׃
Psaumes 72:17-19
17
יהי שמו לעולם לפני שמש ינין שמו ויתברכו בו כל גוים יאשרוהו׃
18
ברוך יהוה אלהים אלהי ישראל עשה נפלאות לבדו׃
19
וברוך שם כבודו לעולם וימלא כבודו את כל הארץ אמן ואמן׃
Philippiens 2:9-11
9
על כן גם האלהים הגביהו מאד ויתן לו שם נעלה על כל שם׃
10
למען אשר בשם ישוע תכרע כל ברך אשר בשמים ובארץ ומתחת לארץ׃
11
וכל לשון תודה כי אדון הוא ישוע המשיח לכבוד אלהים האב׃