Deutéronome 4:37
ותחת כי אהב את אבתיך ויבחר בזרעו אחריו ויוצאך בפניו בכחו הגדל ממצרים׃
Deutéronome 4:38
להוריש גוים גדלים ועצמים ממך מפניך להביאך לתת לך את ארצם נחלה כיום הזה׃
Deutéronome 8:17
ואמרת בלבבך כחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה׃
Deutéronome 8:18
וזכרת את יהוה אלהיך כי הוא הנתן לך כח לעשות חיל למען הקים את בריתו אשר נשבע לאבתיך כיום הזה׃
Josué 24:12
ואשלח לפניכם את הצרעה ותגרש אותם מפניכם שני מלכי האמרי לא בחרבך ולא בקשתך׃
Zacharie 4:6
ויען ויאמר אלי לאמר זה דבר יהוה אל זרבבל לאמר לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי אמר יהוה צבאות׃
2 Corinthiens 4:7
אבל יש לנו האוצר הזה בכלי חרש למען אשר תהיה הגבורה היתרה לאלהים ולא מאתנו׃
Psaumes 17:7
הפלה חסדיך מושיע חוסים ממתקוממים בימינך׃
Psaumes 20:6
עתה ידעתי כי הושיע יהוה משיחו יענהו משמי קדשו בגברות ישע ימינו׃
Psaumes 74:11
למה תשיב ידך וימינך מקרב חוקך כלה׃
Exode 15:16
תפל עליהם אימתה ופחד בגדל זרועך ידמו כאבן עד יעבר עמך יהוה עד יעבר עם זו קנית׃
Esaïe 63:12
מוליך לימין משה זרוע תפארתו בוקע מים מפניהם לעשות לו שם עולם׃
Psaumes 42:5
מה תשתוחחי נפשי ותהמי עלי הוחילי לאלהים כי עוד אודנו ישועות פניו׃
Psaumes 42:11
מה תשתוחחי נפשי ומה תהמי עלי הוחילי לאלהים כי עוד אודנו ישועת פני ואלהי׃
Psaumes 80:16
שרפה באש כסוחה מגערת פניך יאבדו׃
Nombres 14:8
אם חפץ בנו יהוה והביא אתנו אל הארץ הזאת ונתנה לנו ארץ אשר הוא זבת חלב ודבש׃
Deutéronome 7:7
לא מרבכם מכל העמים חשק יהוה בכם ויבחר בכם כי אתם המעט מכל העמים׃
Deutéronome 7:8
כי מאהבת יהוה אתכם ומשמרו את השבעה אשר נשבע לאבתיכם הוציא יהוה אתכם ביד חזקה ויפדך מבית עבדים מיד פרעה מלך מצרים׃
1 Samuel 12:22
כי לא יטש יהוה את עמו בעבור שמו הגדול כי הואיל יהוה לעשות אתכם לו לעם׃
Malachie 1:2
אהבתי אתכם אמר יהוה ואמרתם במה אהבתנו הלוא אח עשו ליעקב נאם יהוה ואהב את יעקב׃
Malachie 1:3
ואת עשו שנאתי ואשים את הריו שממה ואת נחלתו לתנות מדבר׃
Romains 9:10-15
10
ולא זאת בלבד כי כן היה גם ברבקה בהיותה הרה לאחד ליצחק אבינו׃
11
כי בטרם ילדו בניה ועוד לא עשו טוב או רע למען תקום עצת האלהים כפי בחירתו לא מתוך מעשים כי אם כרצון הקרא׃
12
נאמר לה כי רב יעבד צעיר׃
13
ככתוב ואהב את יעקב ואת עשו שנאתי׃
14
אם כן מה נאמר הכי יש עול באלהים חלילה׃
15
כי למשה אמר וחנתי את אשר אחן ורחמתי את אשר ארחם׃