Psaumes 74:18
זכר זאת אויב חרף יהוה ועם נבל נאצו שמך׃
Psaumes 74:22
קומה אלהים ריבה ריבך זכר חרפתך מני נבל כל היום׃
Psaumes 74:23
אל תשכח קול צרריך שאון קמיך עלה תמיד׃
Psaumes 79:12
והשב לשכנינו שבעתים אל חיקם חרפתם אשר חרפוך אדני׃
Esaïe 37:3
ויאמרו אליו כה אמר חזקיהו יום צרה ותוכחה ונאצה היום הזה כי באו בנים עד משבר וכח אין ללדה׃
Esaïe 37:4
אולי ישמע יהוה אלהיך את דברי רב שקה אשר שלחו מלך אשור אדניו לחרף אלהים חי והוכיח בדברים אשר שמע יהוה אלהיך ונשאת תפלה בעד השארית הנמצאה׃
Esaïe 37:17
הטה יהוה אזנך ושמע פקח יהוה עינך וראה ושמע את כל דברי סנחריב אשר שלח לחרף אלהים חי׃
Esaïe 37:23
את מי חרפת וגדפת ועל מי הרימותה קול ותשא מרום עיניך אל קדוש ישראל׃
Esaïe 37:24
ביד עבדיך חרפת אדני ותאמר ברב רכבי אני עליתי מרום הרים ירכתי לבנון ואכרת קומת ארזיו מבחר ברשיו ואבוא מרום קצו יער כרמלו׃
Psaumes 8:2
מפי עוללים וינקים יסדת עז למען צורריך להשבית אויב ומתנקם׃