Psaumes 90:4
כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבר ואשמורה בלילה׃
Psaumes 90:5
זרמתם שנה יהיו בבקר כחציר יחלף׃
Psaumes 90:9
כי כל ימינו פנו בעברתך כלינו שנינו כמו הגה׃
Psaumes 90:10
ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורת שמונים שנה ורהבם עמל ואון כי גז חיש ונעפה׃
Génèse 47:9
ויאמר יעקב אל פרעה ימי שני מגורי שלשים ומאת שנה מעט ורעים היו ימי שני חיי ולא השיגו את ימי שני חיי אבתי בימי מגוריהם׃
Job 7:6
ימי קלו מני ארג ויכלו באפס תקוה׃
Job 9:25
וימי קלו מני רץ ברחו לא ראו טובה׃
Job 9:26
חלפו עם אניות אבה כנשר יטוש עלי אכל׃
Job 14:1
אדם ילוד אשה קצר ימים ושבע רגז׃
Job 14:2
כציץ יצא וימל ויברח כצל ולא יעמוד׃
Jacques 4:14
ולא תדעו מה ילד יום מחר כי מה חייכם עשן הם אשר נראה כמעט רגע ואחר כלה וילך׃
Psaumes 89:47
זכר אני מה חלד על מה שוא בראת כל בני אדם׃
2 Pierre 3:8
וזאת האחת אל תעלם מכם אהובים כי יום אחד כאלף שנים בעיני יהוה ואלף שנים כיום אחד׃
Psaumes 39:11
בתוכחות על עון יסרת איש ותמס כעש חמודו אך הבל כל אדם סלה׃
Psaumes 62:9
אך הבל בני אדם כזב בני איש במאזנים לעלות המה מהבל יחד׃
Psaumes 144:4
אדם להבל דמה ימיו כצל עובר׃
Ecclesiaste 1:2
הבל הבלים אמר קהלת הבל הבלים הכל הבל׃
Ecclesiaste 2:11
ופניתי אני בכל מעשי שעשו ידי ובעמל שעמלתי לעשות והנה הכל הבל ורעות רוח ואין יתרון תחת השמש׃
Esaïe 40:17
כל הגוים כאין נגדו מאפס ותהו נחשבו לו׃