Psaumes 56:8
נדי ספרתה אתה שימה דמעתי בנאדך הלא בספרתך׃
Psaumes 116:3
אפפוני חבלי מות ומצרי שאול מצאוני צרה ויגון אמצא׃
2 Samuel 16:12
אולי יראה יהוה בעוני והשיב יהוה לי טובה תחת קללתו היום הזה׃
2 Rois 20:5
שוב ואמרת אל חזקיהו נגיד עמי כה אמר יהוה אלהי דוד אביך שמעתי את תפלתך ראיתי את דמעתך הנני רפא לך ביום השלישי תעלה בית יהוה׃
Job 16:20
מליצי רעי אל אלוה דלפה עיני׃
Hébreux 5:7
אשר בימי היותו בבשר הקריב תפלות ותחנונים בצעקה גדולה ובדעות לפני מי שיכול להושיעו ממות ויעתר לו מפני יראתו׃
Psaumes 119:19
גר אנכי בארץ אל תסתר ממני מצותיך׃
Psaumes 119:54
זמרות היו לי חקיך בבית מגורי׃
Lévitique 25:23
והארץ לא תמכר לצמתת כי לי הארץ כי גרים ותושבים אתם עמדי׃
1 Chroniques 29:15
כי גרים אנחנו לפניך ותושבים ככל אבתינו כצל ימינו על הארץ ואין מקוה׃
2 Corinthiens 5:6
לכן בטוחים אנחנו בכל עת וידעים כי כל עוד שמושבנו בגוף רחוקים אנחנו מן האדון׃
Hébreux 11:13
כפי אמונה מתו כל אלה ולא השיגו את ההבטחות רק מרחוק ראו אותן ויבטחו וישמחו לקראתן ויודו כי גרים הם ותושבים בארץ׃
1 Pierre 1:17
ואם אב תקראו לאלהים השפט בבלי משא פנים כפי מעללי איש ואיש התהלכו נא ביראה בימי מגוריכם׃
1 Pierre 2:11
אהובים אזהירכם כגרים ותושבים הנזרו מתאות הבשר המתגרות בנפש׃
Génèse 47:9
ויאמר יעקב אל פרעה ימי שני מגורי שלשים ומאת שנה מעט ורעים היו ימי שני חיי ולא השיגו את ימי שני חיי אבתי בימי מגוריהם׃