Psaumes 62:1
למנצח על ידותון מזמור לדוד אך אל אלהים דומיה נפשי ממנו ישועתי׃
Psaumes 77:1
למנצח על ידיתון לאסף מזמור קולי אל אלהים ואצעקה קולי אל אלהים והאזין אלי׃
1 Chroniques 16:41
ועמהם הימן וידותון ושאר הברורים אשר נקבו בשמות להדות ליהוה כי לעולם חסדו׃
1 Chroniques 25:1-6
1
ויבדל דויד ושרי הצבא לעבדה לבני אסף והימן וידותון הנביאים בכנרות בנבלים ובמצלתים ויהי מספרם אנשי מלאכה לעבדתם׃
2
לבני אסף זכור ויוסף ונתניה ואשראלה בני אסף על יד אסף הנבא על ידי המלך׃
3
לידותון בני ידותון גדליהו וצרי וישעיהו חשביהו ומתתיהו ששה על ידי אביהם ידותון בכנור הנבא על הדות והלל ליהוה׃
4
להימן בני הימן בקיהו מתניהו עזיאל שבואל וירימות חנניה חנני אליאתה גדלתי ורממתי עזר ישבקשה מלותי הותיר מחזיאות׃
5
כל אלה בנים להימן חזה המלך בדברי האלהים להרים קרן ויתן האלהים להימן בנים ארבעה עשר ובנות שלוש׃
6
כל אלה על ידי אביהם בשיר בית יהוה במצלתים נבלים וכנרות לעבדת בית האלהים על ידי המלך אסף וידותון והימן׃
Psaumes 119:9
במה יזכה נער את ארחו לשמר כדברך׃
1 Rois 2:4
למען יקים יהוה את דברו אשר דבר עלי לאמר אם ישמרו בניך את דרכם ללכת לפני באמת בכל לבבם ובכל נפשם לאמר לא יכרת לך איש מעל כסא ישראל׃
2 Rois 10:31
ויהוא לא שמר ללכת בתורת יהוה אלהי ישראל בכל לבבו לא סר מעל חטאות ירבעם אשר החטיא את ישראל׃
Proverbes 4:26
פלס מעגל רגלך וכל דרכיך יכנו׃
Proverbes 4:27
אל תט ימין ושמאול הסר רגלך מרע׃
Hébreux 2:1
לכן אנחנו חיבים ביותר להכין לבבנו אל אשר שמענו פן ילוז ויאבד ממנו׃
Psaumes 12:4
אשר אמרו ללשננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו׃
Psaumes 73:8
ימיקו וידברו ברע עשק ממרום ידברו׃
Psaumes 73:9
שתו בשמים פיהם ולשונם תהלך בארץ׃
Psaumes 141:3
שיתה יהוה שמרה לפי נצרה על דל שפתי׃
Proverbes 18:21
מות וחיים ביד לשון ואהביה יאכל פריה׃
Proverbes 21:23
שמר פיו ולשונו שמר מצרות נפשו׃
Jacques 1:26
איש מכם אם ידמה להיות עבד אלהים ואיננו שם רסן ללשנו כי אם מתעה הוא את לבבו עבדתו אך לריק תהיה׃
Jacques 3:2-8
2
כי כלנו מרבים להכשל ואשר לא יכשל בדבור הוא איש תמים וביכלתו לשום רסן גם לכל גופו׃
3
הנה בפי הסוסים נשים את הרסן למען אשר ישמעו לנו ונהגנו בו את כל גויתם׃
4
והנה האניות אף כי גדלות הנה ורוחות קשות יהדפום ינהג אתן משוט קטן אל כל אשר יחפץ החבל כן גם הלשון אבר קטן היא וגדלות תדבר׃
5
ראה מה גדול היער ואש קטנה תבעירנו גם הלשון אש היא עולם מלא עולה׃
6
כן הלשון נצבת בין אברינו המגאלת את כל הגוף ומלהטת את גלגל הויתנו והיא להוטה באש גיהנם׃
7
כי מין כל בהמה ועוף ורמש וחיות הים יכבש ונכבשים הם על ידי מין האדם׃
8
אבל הלשון אין אדם יכל לכבשה אין מעצור לרעה הזאת וסם המות מלאה׃
Amos 5:13
לכן המשכיל בעת ההיא ידם כי עת רעה היא׃
Michée 7:5
אל תאמינו ברע אל תבטחו באלוף משכבת חיקך שמר פתחי פיך׃
Michée 7:6
כי בן מנבל אב בת קמה באמה כלה בחמתה איבי איש אנשי ביתו׃
Colossiens 4:5
התהלכו בחכמה עם אשר בחוץ והוקירו את העת׃