Psaumes 1:4-6
4
לא כן הרשעים כי אם כמץ אשר תדפנו רוח׃
5
על כן לא יקמו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים׃
6
כי יודע יהוה דרך צדיקים ודרך רשעים תאבד׃
Psaumes 9:17
ישובו רשעים לשאולה כל גוים שכחי אלהים׃
Psaumes 52:5
גם אל יתצך לנצח יחתך ויסחך מאהל ושרשך מארץ חיים סלה׃
Proverbes 14:32
ברעתו ידחה רשע וחסה במותו צדיק׃
Matthieu 13:30
הניחו אתם ויגדלו שניהם יחד עד הקציר והיה בעת הקציר אמר לקוצרים לקטו בראשונה את הזונין ואגדו אתם אגדות לשרפם ואת החטים אספו לאוצרי׃
Matthieu 13:49
כן יהיה בקץ העולם יצאו המלאכים והבדילו את הרשעים מתוך הצדיקים׃
Matthieu 13:50
והשליכום אל תנור האש שם תהיה היללה וחרק השנים׃
Matthieu 25:46
וילכו אלה למעצבת עולם והצדיקים לחיי עולם׃
2 Thessaloniciens 1:8
באש להבה להשיב נקם לאשר לא ידעו את האלהים ולא שמעו לבשורת אדנינו ישוע המשיח׃
2 Thessaloniciens 1:9
אשר ישאו משפט אבדן עולם מאת פני האדון ומהדר גאונו׃