Ecclesiaste 9:12
כי גם לא ידע האדם את עתו כדגים שנאחזים במצודה רעה וכצפרים האחזות בפח כהם יוקשים בני האדם לעת רעה כשתפול עליהם פתאם׃
Amos 5:13
לכן המשכיל בעת ההיא ידם כי עת רעה היא׃
Michée 2:3
לכן כה אמר יהוה הנני חשב על המשפחה הזאת רעה אשר לא תמישו משם צוארתיכם ולא תלכו רומה כי עת רעה היא׃
Ephésiens 5:16
מוקירים העת כי הימים רעים המה׃
Psaumes 33:19
להציל ממות נפשם ולחיותם ברעב׃
Job 5:20-22
20
ברעב פדך ממות ובמלחמה מידי חרב׃
21
בשוט לשון תחבא ולא תירא משד כי יבוא׃
22
לשד ולכפן תשחק ומחית הארץ אל תירא׃
Proverbes 10:3
לא ירעיב יהוה נפש צדיק והות רשעים יהדף׃
Esaïe 33:16
הוא מרומים ישכן מצדות סלעים משגבו לחמו נתן מימיו נאמנים׃