Psaumes 7:14
הנה יחבל און והרה עמל וילד שקר׃
Psaumes 7:15
בור כרה ויחפרהו ויפל בשחת יפעל׃
Psaumes 35:8
תבואהו שואה לא ידע ורשתו אשר טמן תלכדו בשואה יפל בה׃
1 Samuel 31:4
ויאמר שאול לנשא כליו שלף חרבך ודקרני בה פן יבואו הערלים האלה ודקרני והתעללו בי ולא אבה נשא כליו כי ירא מאד ויקח שאול את החרב ויפל עליה׃
2 Samuel 17:23
ואחיתפל ראה כי לא נעשתה עצתו ויחבש את החמור ויקם וילך אל ביתו אל עירו ויצו אל ביתו ויחנק וימת ויקבר בקבר אביו׃
Ester 7:9
ויאמר חרבונה אחד מן הסריסים לפני המלך גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי אשר דבר טוב על המלך עמד בבית המן גבה חמשים אמה ויאמר המלך תלהו עליו׃
Ester 7:10
ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי וחמת המלך שככה׃
Esaïe 37:38
ויהי הוא משתחוה בית נסרך אלהיו ואדרמלך ושראצר בניו הכהו בחרב והמה נמלטו ארץ אררט וימלך אסר חדן בנו תחתיו׃
Michée 5:6
ורעו את ארץ אשור בחרב ואת ארץ נמרד בפתחיה והציל מאשור כי יבוא בארצנו וכי ידרך בגבולנו׃
Matthieu 27:4
חטאתי כי דם נקי הסגרתי והם אמרו מה לנו ולזאת אתה תראה׃
Matthieu 27:5
וישלך את הכסף אל ההיכל ויפן וילך ויחנק׃
Psaumes 46:9
משבית מלחמות עד קצה הארץ קשת ישבר וקצץ חנית עגלות ישרף באש׃
Psaumes 76:3-6
3
שמה שבר רשפי קשת מגן וחרב ומלחמה סלה׃
4
נאור אתה אדיר מהררי טרף׃
5
אשתוללו אבירי לב נמו שנתם ולא מצאו כל אנשי חיל ידיהם׃
6
מגערתך אלהי יעקב נרדם ורכב וסוס׃
Jérémie 51:56
כי בא עליה על בבל שודד ונלכדו גבוריה חתתה קשתותם כי אל גמלות יהוה שלם ישלם׃
Osée 1:5
והיה ביום ההוא ושברתי את קשת ישראל בעמק יזרעאל׃
Osée 2:18
וכרתי להם ברית ביום ההוא עם חית השדה ועם עוף השמים ורמש האדמה וקשת וחרב ומלחמה אשבור מן הארץ והשכבתים לבטח׃