Psaumes 64:7
וירם אלהים חץ פתאום היו מכותם׃
Psaumes 73:18-20
18
אך בחלקות תשית למו הפלתם למשואות׃
19
איך היו לשמה כרגע ספו תמו מן בלהות׃
20
כחלום מהקיץ אדני בעיר צלמם תבזה׃
Proverbes 29:1
איש תוכחות מקשה ערף פתע ישבר ואין מרפא׃
Luc 21:34
רק השמרו לכם פן יכבד לבבכם בסבא ובשכרון ובדאגות המחיה ובא עליכם היום ההוא פתאם׃
1 Thessaloniciens 5:3
כי בעת אמרם שלום ושלוה יבא עליהם השבר פתאם כחבלים על ההרה ולא יוכלו להמלט׃
Psaumes 7:15
בור כרה ויחפרהו ויפל בשחת יפעל׃
Psaumes 7:16
ישוב עמלו בראשו ועל קדקדו חמסו ירד׃
Psaumes 57:6
רשת הכינו לפעמי כפף נפשי כרו לפני שיחה נפלו בתוכה סלה׃
Psaumes 141:9
שמרני מידי פח יקשו לי ומקשות פעלי און׃
Psaumes 141:10
יפלו במכמריו רשעים יחד אנכי עד אעבור׃
Proverbes 5:22
עוונותיו ילכדנו את הרשע ובחבלי חטאתו יתמך׃
1 Samuel 18:17
ויאמר שאול אל דוד הנה בתי הגדולה מרב אתה אתן לך לאשה אך היה לי לבן חיל והלחם מלחמות יהוה ושאול אמר אל תהי ידי בו ותהי בו יד פלשתים׃
1 Samuel 31:2-4
2
וידבקו פלשתים את שאול ואת בניו ויכו פלשתים את יהונתן ואת אבינדב ואת מלכי שוע בני שאול׃
3
ותכבד המלחמה אל שאול וימצאהו המורים אנשים בקשת ויחל מאד מהמורים׃
4
ויאמר שאול לנשא כליו שלף חרבך ודקרני בה פן יבואו הערלים האלה ודקרני והתעללו בי ולא אבה נשא כליו כי ירא מאד ויקח שאול את החרב ויפל עליה׃
2 Samuel 17:2-4
2
ואבוא עליו והוא יגע ורפה ידים והחרדתי אתו ונס כל העם אשר אתו והכיתי את המלך לבדו׃
3
ואשיבה כל העם אליך כשוב הכל האיש אשר אתה מבקש כל העם יהיה שלום׃
4
ויישר הדבר בעיני אבשלם ובעיני כל זקני ישראל׃
2 Samuel 17:23-4
2 Samuel 18:14
ויאמר יואב לא כן אחילה לפניך ויקח שלשה שבטים בכפו ויתקעם בלב אבשלום עודנו חי בלב האלה׃
2 Samuel 18:15
ויסבו עשרה נערים נשאי כלי יואב ויכו את אבשלום וימיתהו׃
Ester 7:10
ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי וחמת המלך שככה׃
Matthieu 27:3-5
3
וירא יהודה המסר אותו כי הרשיעהו וינחם וישב את שלשים הכסף אל הכהנים הגדולים והזקנים לאמר׃
4
חטאתי כי דם נקי הסגרתי והם אמרו מה לנו ולזאת אתה תראה׃
5
וישלך את הכסף אל ההיכל ויפן וילך ויחנק׃