Psaumes 73:18
אך בחלקות תשית למו הפלתם למשואות׃
Proverbes 4:19
דרך רשעים כאפלה לא ידעו במה יכשלו׃
Jérémie 13:16
תנו ליהוה אלהיכם כבוד בטרם יחשך ובטרם יתנגפו רגליכם על הרי נשף וקויתם לאור ושמה לצלמות ישית לערפל׃
Jérémie 23:12
לכן יהיה דרכם להם כחלקלקות באפלה ידחו ונפלו בה כי אביא עליהם רעה שנת פקדתם נאם יהוה׃