Psaumes 35:26
יבשו ויחפרו יחדו שמחי רעתי ילבשו בשת וכלמה המגדילים עלי׃
Psaumes 31:17
יהוה אל אבושה כי קראתיך יבשו רשעים ידמו לשאול׃
Psaumes 31:18
תאלמנה שפתי שקר הדברות על צדיק עתק בגאוה ובוז׃
Psaumes 40:14
יבשו ויחפרו יחד מבקשי נפשי לספותה יסגו אחור ויכלמו חפצי רעתי׃
Psaumes 40:15
ישמו על עקב בשתם האמרים לי האח האח׃
Psaumes 70:2
יבשו ויחפרו מבקשי נפשי יסגו אחור ויכלמו חפצי רעתי׃
Psaumes 70:3
ישובו על עקב בשתם האמרים האח האח׃
Psaumes 71:24
גם לשוני כל היום תהגה צדקתך כי בשו כי חפרו מבקשי רעתי׃
Psaumes 38:12
וינקשו מבקשי נפשי ודרשי רעתי דברו הוות ומרמות כל היום יהגו׃
1 Samuel 23:23
וראו ודעו מכל המחבאים אשר יתחבא שם ושבתם אלי אל נכון והלכתי אתכם והיה אם ישנו בארץ וחפשתי אתו בכל אלפי יהודה׃
1 Rois 19:10
ויאמר קנא קנאתי ליהוה אלהי צבאות כי עזבו בריתך בני ישראל את מזבחתיך הרסו ואת נביאיך הרגו בחרב ואותר אני לבדי ויבקשו את נפשי לקחתה׃
Ezechiel 13:19
ותחללנה אתי אל עמי בשעלי שערים ובפתותי לחם להמית נפשות אשר לא תמותנה ולחיות נפשות אשר לא תחיינה בכזבכם לעמי שמעי כזב׃
Matthieu 27:1
ויהי לפנות הבקר ויתיעצו כל ראשי הכהנים וזקני העם על ישוע להמיתו׃
Psaumes 129:5
יבשו ויסגו אחור כל שנאי ציון׃
Esaïe 37:29
יען התרגזך אלי ושאננך עלה באזני ושמתי חחי באפך ומתגי בשפתיך והשיבתיך בדרך אשר באת בה׃
Jérémie 46:5
מדוע ראיתי המה חתים נסגים אחור וגבוריהם יכתו ומנוס נסו ולא הפנו מגור מסביב נאם יהוה׃
Jean 18:6
ויהי בדבר ישוע אליהם אני הוא ויסגו אחור ויפלו ארצה׃