Psaumes 27:2
בקרב עלי מרעים לאכל את בשרי צרי ואיבי לי המה כשלו ונפלו׃
Psaumes 76:10
כי חמת אדם תודך שארית חמת תחגר׃
1 Samuel 23:26
וילך שאול מצד ההר מזה ודוד ואנשיו מצד ההר מזה ויהי דוד נחפז ללכת מפני שאול ושאול ואנשיו עטרים אל דוד ואל אנשיו לתפשם׃
1 Samuel 23:27
ומלאך בא אל שאול לאמר מהרה ולכה כי פשטו פלשתים על הארץ׃
Job 1:10
הלא את שכת בעדו ובעד ביתו ובעד כל אשר לו מסביב מעשה ידיו ברכת ומקנהו פרץ בארץ׃
Esaïe 8:9
רעו עמים וחתו והאזינו כל מרחקי ארץ התאזרו וחתו התאזרו וחתו׃
Esaïe 8:10
עצו עצה ותפר דברו דבר ולא יקום כי עמנו אל׃
Esaïe 10:12
והיה כי יבצע אדני את כל מעשהו בהר ציון ובירושלם אפקד על פרי גדל לבב מלך אשור ועל תפארת רום עיניו׃
Actes 4:28
לעשות את אשר ידך ועצתך מקדם גזרה להיות׃
Psaumes 51:12
השיבה לי ששון ישעך ורוח נדיבה תסמכני׃
Psaumes 62:7
על אלהים ישעי וכבודי צור עזי מחסי באלהים׃
Psaumes 91:16
ארך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי׃
Génèse 49:18
לישועתך קויתי יהוה׃
Esaïe 12:2
הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד כי עזי וזמרת יה יהוה ויהי לי לישועה׃
Luc 2:30
כי ראו עיני את ישועתך׃