Psaumes 34:1
לדוד בשנותו את טעמו לפני אבימלך ויגרשהו וילך אברכה את יהוה בכל עת תמיד תהלתו בפי׃
Psaumes 50:15
וקראני ביום צרה אחלצך ותכבדני׃
Psaumes 51:14
הצילני מדמים אלהים אלהי תשועתי תרנן לשוני צדקתך׃
Psaumes 51:15
אדני שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך׃
Psaumes 71:24
גם לשוני כל היום תהגה צדקתך כי בשו כי חפרו מבקשי רעתי׃
Psaumes 104:33
אשירה ליהוה בחיי אזמרה לאלהי בעודי׃
Psaumes 104:34
יערב עליו שיחי אנכי אשמח ביהוה׃
Psaumes 145:1
תהלה לדוד ארוממך אלוהי המלך ואברכה שמך לעולם ועד׃
Psaumes 145:2
בכל יום אברכך ואהללה שמך לעולם ועד׃
Psaumes 145:5
הדר כבוד הודך ודברי נפלאותיך אשיחה׃
Psaumes 145:21
תהלת יהוה ידבר פי ויברך כל בשר שם קדשו לעולם ועד׃