Psaumes 40:16
ישישו וישמחו בך כל מבקשיך יאמרו תמיד יגדל יהוה אהבי תשועתך׃
Psaumes 68:3
וצדיקים ישמחו יעלצו לפני אלהים וישישו בשמחה׃
Psaumes 132:9
כהניך ילבשו צדק וחסידיך ירננו׃
Psaumes 132:16
וכהניה אלביש ישע וחסידיה רנן ירננו׃
Psaumes 142:7
הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך בי יכתרו צדיקים כי תגמל עלי׃
Esaïe 66:10
שמחו את ירושלם וגילו בה כל אהביה שישו אתה משוש כל המתאבלים עליה׃
Esaïe 66:11
למען תינקו ושבעתם משד תנחמיה למען תמצו והתענגתם מזיז כבודה׃
Jean 16:22
וגם אתם כעת תתעצבו אך אשוב אראה אתכם ושש לבכם ואין לקח שמחתכם מכם׃
Romains 12:15
שמחו עם השמחים ובכו עם הבכים׃
1 Corinthiens 12:26
ואם יכאב אבר אחד יכאבו אתו כל האברים ואם יכבד אבד אחד ישמחו אתו כל האברים׃
Proverbes 8:18
עשר וכבוד אתי הון עתק וצדקה׃
Psaumes 70:4
ישישו וישמחו בך כל מבקשיך ויאמרו תמיד יגדל אלהים אהבי ישועתך׃
Psaumes 149:4
כי רוצה יהוה בעמו יפאר ענוים בישועה׃
Jérémie 32:40
וכרתי להם ברית עולם אשר לא אשוב מאחריהם להיטיבי אותם ואת יראתי אתן בלבבם לבלתי סור מעלי׃
Jérémie 32:41
וששתי עליהם להטיב אותם ונטעתים בארץ הזאת באמת בכל לבי ובכל נפשי׃
Sophonie 3:14
רני בת ציון הריעו ישראל שמחי ועלזי בכל לב בת ירושלם׃
Sophonie 3:17
יהוה אלהיך בקרבך גבור יושיע ישיש עליך בשמחה יחריש באהבתו יגיל עליך ברנה׃