Psaumes 35:4
יבשו ויכלמו מבקשי נפשי יסגו אחור ויחפרו חשבי רעתי׃
Psaumes 40:14
יבשו ויחפרו יחד מבקשי נפשי לספותה יסגו אחור ויכלמו חפצי רעתי׃
Psaumes 40:15
ישמו על עקב בשתם האמרים לי האח האח׃
Psaumes 71:13
יבשו יכלו שטני נפשי יעטו חרפה וכלמה מבקשי רעתי׃
Psaumes 129:5
יבשו ויסגו אחור כל שנאי ציון׃
Psaumes 132:18
אויביו אלביש בשת ועליו יציץ נזרו׃
Esaïe 41:11
הן יבשו ויכלמו כל הנחרים בך יהיו כאין ויאבדו אנשי ריבך׃
Esaïe 65:13-15
13
לכן כה אמר אדני יהוה הנה עבדי יאכלו ואתם תרעבו הנה עבדי ישתו ואתם תצמאו הנה עבדי ישמחו ואתם תבשו׃
14
הנה עבדי ירנו מטוב לב ואתם תצעקו מכאב לב ומשבר רוח תילילו׃
15
והנחתם שמכם לשבועה לבחירי והמיתך אדני יהוה ולעבדיו יקרא שם אחר׃
Psaumes 109:28
יקללו המה ואתה תברך קמו ויבשו ועבדך ישמח׃
Psaumes 109:29
ילבשו שוטני כלמה ויעטו כמעיל בשתם׃
Psaumes 132:18
אויביו אלביש בשת ועליו יציץ נזרו׃
Job 8:22
שנאיך ילבשו בשת ואהל רשעים איננו׃
1 Pierre 5:5
וכן גם אתם הנערים הכנעו לפני הזקנים וחגרו כלכם שפלות רוח בהכנע איש לרעהו כי אלהים ללצים יליץ ולענוים יתן חן׃
Psaumes 38:16
כי אמרתי פן ישמחו לי במוט רגלי עלי הגדילו׃
Psaumes 55:12
כי לא אויב יחרפני ואשא לא משנאי עלי הגדיל ואסתר ממנו׃
Job 19:5
אם אמנם עלי תגדילו ותוכיחו עלי חרפתי׃
Jérémie 48:26
השכירהו כי על יהוה הגדיל וספק מואב בקיאו והיה לשחק גם הוא׃
Daniel 11:36
ועשה כרצונו המלך ויתרומם ויתגדל על כל אל ועל אל אלים ידבר נפלאות והצליח עד כלה זעם כי נחרצה נעשתה׃