Psaumes 27:12
אל תתנני בנפש צרי כי קמו בי עדי שקר ויפח חמס׃
Psaumes 28:3
אל תמשכני עם רשעים ועם פעלי און דברי שלום עם רעיהם ורעה בלבבם׃
Psaumes 70:3
ישובו על עקב בשתם האמרים האח האח׃
Psaumes 74:8
אמרו בלבם נינם יחד שרפו כל מועדי אל בארץ׃
Job 1:5
ויהי כי הקיפו ימי המשתה וישלח איוב ויקדשם והשכים בבקר והעלה עלות מספר כלם כי אמר איוב אולי חטאו בני וברכו אלהים בלבבם ככה יעשה איוב כל הימים׃
Marc 2:6
ויהיו מן הסופרים ישבים שם וחשבים בלבם לאמר׃
Marc 2:8
וידע ישוע ברוחו כי ככה חשבו בלבבם ויאמר אליהם מדוע תחשבו כאלה בלבבכם׃
Psaumes 140:8
אל תתן יהוה מאויי רשע זממו אל תפק ירומו סלה׃
Exode 15:9
אמר אויב ארדף אשיג אחלק שלל תמלאמו נפשי אריק חרבי תורישמו ידי׃
Matthieu 27:43
בטח באלהים עתה יפלטהו אם חפץ בו כי אמר בן האלהים אני׃
Psaumes 56:1
למנצח על יונת אלם רחקים לדוד מכתם באחז אתו פלשתים בגת חנני אלהים כי שאפני אנוש כל היום לחם ילחצני׃
Psaumes 56:2
שאפו שוררי כל היום כי רבים לחמים לי מרום׃
Psaumes 57:3
ישלח משמים ויושיעני חרף שאפי סלה ישלח אלהים חסדו ואמתו׃
Psaumes 124:3
אזי חיים בלעונו בחרות אפם בנו׃
2 Samuel 20:19
אנכי שלמי אמוני ישראל אתה מבקש להמית עיר ואם בישראל למה תבלע נחלת יהוה׃
Lamentations 2:16
פצו עליך פיהם כל אויביך שרקו ויחרקו שן אמרו בלענו אך זה היום שקוינהו מצאנו ראינו׃
1 Corinthiens 15:54
וכשילבש מה שעתה לכליון אל כליון ומה שעתה למות ילבש אל מות אז יהיה דבר הכתוב בלע המות לנצח׃