Exode 3:7
ויאמר יהוה ראה ראיתי את עני עמי אשר במצרים ואת צעקתם שמעתי מפני נגשיו כי ידעתי את מכאביו׃
Actes 7:34
ראה ראיתי את עני עמי אשר במצרים ואת נאקתם שמעתי וארד להצילם ועתה לכה ואשלחך מצרימה׃
Psaumes 28:1
לדוד אליך יהוה אקרא צורי אל תחרש ממני פן תחשה ממני ונמשלתי עם יורדי בור׃
Psaumes 39:12
שמעה תפלתי יהוה ושועתי האזינה אל דמעתי אל תחרש כי גר אנכי עמך תושב ככל אבותי׃
Psaumes 50:21
אלה עשית והחרשתי דמית היות אהיה כמוך אוכיחך ואערכה לעיניך׃
Psaumes 83:1
שיר מזמור לאסף אלהים אל דמי לך אל תחרש ואל תשקט אל׃
Psaumes 10:1
למה יהוה תעמד ברחוק תעלים לעתות בצרה׃
Psaumes 22:11
אל תרחק ממני כי צרה קרובה כי אין עוזר׃
Psaumes 22:19
ואתה יהוה אל תרחק אילותי לעזרתי חושה׃
Psaumes 38:21
אל תעזבני יהוה אלהי אל תרחק ממני׃
Psaumes 71:12
אלהים אל תרחק ממני אלהי לעזרתי חישה׃
Esaïe 65:6
הנה כתובה לפני לא אחשה כי אם שלמתי ושלמתי על חיקם׃