Psaumes 35:15
ובצלעי שמחו ונאספו נאספו עלי נכים ולא ידעתי קרעו ולא דמו׃
Psaumes 13:4
פן יאמר איבי יכלתיו צרי יגילו כי אמוט׃
Psaumes 25:2
אלהי בך בטחתי אל אבושה אל יעלצו איבי לי׃
Psaumes 38:16
כי אמרתי פן ישמחו לי במוט רגלי עלי הגדילו׃
Jean 16:20-22
20
אמן אמן אני אמר לכם כי אתם תבכו ותילילו והעולם ישמח הן אתם תעצבו אכן עצבכם יהפך לששון׃
21
האשה בלדתה עצב לה כי באה עתה ואחרי ילדה את הילד לא תזכר עוד את עצבונה משמחתה כי אדם נולד לעולם׃
22
וגם אתם כעת תתעצבו אך אשוב אראה אתכם ושש לבכם ואין לקח שמחתכם מכם׃
Apocalypse 11:7-10
7
ואחרי השלימם עדותם החיה העלה מן התהום תעשה עמהם מלחמה ותוכל להם והרגתם׃
8
והיתה נבלתם ברהוב העיר הגדולה הנקראת כפי הרוח בשם סדום ומצרים אשר שם נצלב גם אדנינו׃
9
ורבים מן העמים והמשפחות והלשנות והגוים יראו את נבלתם ימים שלשה וחצי ולא יתנו את גויתם לשום בקברים׃
10
וישבי הארץ ישמחו עליהם ויעלזו וישלחו מנות זה לזה כי שני הנביאים האלה הכאיבו את ישבי הארץ׃
Psaumes 38:19
ואיבי חיים עצמו ורבו שנאי שקר׃
Job 15:12
מה יקחך לבך ומה ירזמון עיניך׃
Proverbes 6:13
קרץ בעינו מלל ברגלו מרה באצבעתיו׃
Proverbes 10:10
קרץ עין יתן עצבת ואויל שפתים ילבט׃
Psaumes 69:4
רבו משערות ראשי שנאי חנם עצמו מצמיתי איבי שקר אשר לא גזלתי אז אשיב׃
Psaumes 109:3
ודברי שנאה סבבוני וילחמוני חנם׃
Psaumes 119:161
שרים רדפוני חנם ומדבריך פחד לבי׃
1 Samuel 24:11
ואבי ראה גם ראה את כנף מעילך בידי כי בכרתי את כנף מעילך ולא הרגתיך דע וראה כי אין בידי רעה ופשע ולא חטאתי לך ואתה צדה את נפשי לקחתה׃
1 Samuel 24:12
ישפט יהוה ביני ובינך ונקמני יהוה ממך וידי לא תהיה בך׃
Lamentations 3:52
צוד צדוני כצפור איבי חנם׃
Jean 15:25
אך למלאת דבר הכתוב בתורתם שנאת חנם שנאוני׃