Psaumes 22:22-25
22
אספרה שמך לאחי בתוך קהל אהללך׃
23
יראי יהוה הללוהו כל זרע יעקב כבדוהו וגורו ממנו כל זרע ישראל׃
24
כי לא בזה ולא שקץ ענות עני ולא הסתיר פניו ממנו ובשועו אליו שמע׃
25
מאתך תהלתי בקהל רב נדרי אשלם נגד יראיו׃
Psaumes 22:31-25
Psaumes 40:9
בשרתי צדק בקהל רב הנה שפתי לא אכלא יהוה אתה ידעת׃
Psaumes 40:10
צדקתך לא כסיתי בתוך לבי אמונתך ותשועתך אמרתי לא כחדתי חסדך ואמתך לקהל רב׃
Psaumes 69:30-34
30
אהללה שם אלהים בשיר ואגדלנו בתודה׃
31
ותיטב ליהוה משור פר מקרן מפריס׃
32
ראו ענוים ישמחו דרשי אלהים ויחי לבבכם׃
33
כי שמע אל אביונים יהוה ואת אסיריו לא בזה׃
34
יהללוהו שמים וארץ ימים וכל רמש בם׃
Psaumes 111:1
הללו יה אודה יהוה בכל לבב בסוד ישרים ועדה׃
Psaumes 116:14
נדרי ליהוה אשלם נגדה נא לכל עמו׃
Psaumes 116:18
נדרי ליהוה אשלם נגדה נא לכל עמו׃
Hébreux 2:12
באמרו אספרה שמך לאחי בתוך קהל אהללך׃
Psaumes 67:1-4
1
למנצח בנגינת מזמור שיר אלהים יחננו ויברכנו יאר פניו אתנו סלה׃
2
לדעת בארץ דרכך בכל גוים ישועתך׃
3
יודוך עמים אלהים יודוך עמים כלם׃
4
ישמחו וירננו לאמים כי תשפט עמים מישור ולאמים בארץ תנחם סלה׃
Psaumes 117:1
הללו את יהוה כל גוים שבחוהו כל האמים׃
Psaumes 117:2
כי גבר עלינו חסדו ואמת יהוה לעולם הללו יה׃
Psaumes 138:4
יודוך יהוה כל מלכי ארץ כי שמעו אמרי פיך׃
Psaumes 138:5
וישירו בדרכי יהוה כי גדול כבוד יהוה׃
Romains 15:9
והגוים המה יכבדו את האלהים למען רחמיו ככתוב על כן אודך בגוים ולשמך אזמרה׃
Esaïe 25:3
על כן יכבדוך עם עז קרית גוים עריצים ייראוך׃