Psaumes 6:3
ונפשי נבהלה מאד ואת יהוה עד מתי׃
Psaumes 13:1
למנצח מזמור לדוד עד אנה יהוה תשכחני נצח עד אנה תסתיר את פניך ממני׃
Psaumes 13:2
עד אנה אשית עצות בנפשי יגון בלבבי יומם עד אנה ירום איבי עלי׃
Psaumes 74:9
אותתינו לא ראינו אין עוד נביא ולא אתנו ידע עד מה׃
Psaumes 74:10
עד מתי אלהים יחרף צר ינאץ אויב שמך לנצח׃
Psaumes 89:46
עד מה יהוה תסתר לנצח תבער כמו אש חמתך׃
Psaumes 94:3
עד מתי רשעים יהוה עד מתי רשעים יעלזו׃
Psaumes 94:4
יביעו ידברו עתק יתאמרו כל פעלי און׃
Psaumes 10:14
ראתה כי אתה עמל וכעס תביט לתת בידך עליך יעזב חלכה יתום אתה היית עוזר׃
Habaquq 1:13
טהור עינים מראות רע והביט אל עמל לא תוכל למה תביט בוגדים תחריש בבלע רשע צדיק ממנו׃
Psaumes 22:20
הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי׃
Psaumes 22:21
הושיעני מפי אריה ומקרני רמים עניתני׃
Psaumes 57:4
נפשי בתוך לבאם אשכבה להטים בני אדם שניהם חנית וחצים ולשונם חרב חדה׃
Psaumes 69:14
הצילני מטיט ואל אטבעה אנצלה משנאי וממעמקי מים׃
Psaumes 69:15
אל תשטפני שבלת מים ואל תבלעני מצולה ואל תאטר עלי באר פיה׃
Psaumes 142:6
הקשיבה אל רנתי כי דלותי מאד הצילני מרדפי כי אמצו ממני׃
Psaumes 142:7
הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך בי יכתרו צדיקים כי תגמל עלי׃