2 Samuel 1:11
ויחזק דוד בבגדו ויקרעם וגם כל האנשים אשר אתו׃
2 Samuel 1:12
ויספדו ויבכו ויצמו עד הערב על שאול ועל יהונתן בנו ועל עם יהוה ועל בית ישראל כי נפלו בחרב׃
2 Samuel 1:17-27
17
ויקנן דוד את הקינה הזאת על שאול ועל יהונתן בנו׃
18
ויאמר ללמד בני יהודה קשת הנה כתובה על ספר הישר׃
19
הצבי ישראל על במותיך חלל איך נפלו גבורים׃
20
אל תגידו בגת אל תבשרו בחוצת אשקלון פן תשמחנה בנות פלשתים פן תעלזנה בנות הערלים׃
21
הרי בגלבע אל טל ואל מטר עליכם ושדי תרומת כי שם נגעל מגן גבורים מגן שאול בלי משיח בשמן׃
22
מדם חללים מחלב גבורים קשת יהונתן לא נשוג אחור וחרב שאול לא תשוב ריקם׃
23
שאול ויהונתן הנאהבים והנעימם בחייהם ובמותם לא נפרדו מנשרים קלו מאריות גברו׃
24
בנות ישראל אל שאול בכינה המלבשכם שני עם עדנים המעלה עדי זהב על לבושכן׃
25
איך נפלו גברים בתוך המלחמה יהונתן על במותיך חלל׃
26
צר לי עליך אחי יהונתן נעמת לי מאד נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים׃
27
איך נפלו גבורים ויאבדו כלי מלחמה׃
Luc 19:41
ויהי כאשר קרב וירא את העיר ויבך עליה לאמר׃
Luc 19:42
לו ידעת אף את בעוד יומך הזה את דבר שלומך ועתה נעלם מעיניך׃
Génèse 24:67
ויבאה יצחק האהלה שרה אמו ויקח את רבקה ותהי לו לאשה ויאהבה וינחם יצחק אחרי אמו׃