Psaumes 38:20
ומשלמי רעה תחת טובה ישטנוני תחת רדופי טוב׃
Psaumes 109:3-5
3
ודברי שנאה סבבוני וילחמוני חנם׃
4
תחת אהבתי ישטנוני ואני תפלה׃
5
וישימו עלי רעה תחת טובה ושנאה תחת אהבתי׃
1 Samuel 19:4
וידבר יהונתן בדוד טוב אל שאול אביו ויאמר אליו אל יחטא המלך בעבדו בדוד כי לוא חטא לך וכי מעשיו טוב לך מאד׃
1 Samuel 19:5
וישם את נפשו בכפו ויך את הפלשתי ויעש יהוה תשועה גדולה לכל ישראל ראית ותשמח ולמה תחטא בדם נקי להמית את דוד חנם׃
1 Samuel 19:15
וישלח שאול את המלאכים לראות את דוד לאמר העלו אתו במטה אלי להמתו׃
1 Samuel 22:13
ויאמר אלו שאול למה קשרתם עלי אתה ובן ישי בתתך לו לחם וחרב ושאול לו באלהים לקום אלי לארב כיום הזה׃
1 Samuel 22:14
ויען אחימלך את המלך ויאמר ומי בכל עבדיך כדוד נאמן וחתן המלך וסר אל משמעתך ונכבד בביתך׃
Proverbes 17:13
משיב רעה תחת טובה לא תמיש רעה מביתו׃
Jérémie 18:20
הישלם תחת טובה רעה כי כרו שוחה לנפשי זכר עמדי לפניך לדבר עליהם טובה להשיב את חמתך מהם׃
Jean 10:32
ויען אתם ישוע מעשים טובים רבים הראיתי אתכם מאת אבי על אי זה מן המעשים ההם תסקלני׃
1 Samuel 20:31-33
31
כי כל הימים אשר בן ישי חי על האדמה לא תכון אתה ומלכותך ועתה שלח וקח אתו אלי כי בן מות הוא׃
32
ויען יהונתן את שאול אביו ויאמר אליו למה יומת מה עשה׃
33
ויטל שאול את החנית עליו להכתו וידע יהונתן כי כלה היא מעם אביו להמית את דוד׃
Luc 23:21-23
21
והמה צעקו אליו לאמר הצלב אותו הצלב׃
22
ויאמר אליהם פעם שלישית מה אפוא עשה זה רעה כל אשמת מות לא מצאתי בו על כן איסרנו ואפטרנו׃
23
ויפצרו בו בקול גדול ויבקשו כי יצלב ויחזק קולם וקול הכהנים הגדולים׃