Psaumes 22:14
כמים נשפכתי והתפרדו כל עצמותי היה לבי כדונג נמס בתוך מעי׃
Psaumes 32:3
כי החרשתי בלו עצמי בשאגתי כל היום׃
Psaumes 34:20
שמר כל עצמותיו אחת מהנה לא נשברה׃
Psaumes 38:3
אין מתם בבשרי מפני זעמך אין שלום בעצמי מפני חטאתי׃
Psaumes 51:8
תשמיעני ששון ושמחה תגלנה עצמות דכית׃
Psaumes 102:3
כי כלו בעשן ימי ועצמותי כמו קד נחרו׃
Job 33:19-25
19
והוכח במכאוב על משכבו וריב עצמיו אתן׃
20
וזהמתו חיתו לחם ונפשו מאכל תאוה׃
21
יכל בשרו מראי ושפי עצמותיו לא ראו׃
22
ותקרב לשחת נפשו וחיתו לממתים׃
23
אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף להגיד לאדם ישרו׃
24
ויחננו ויאמר פדעהו מרדת שחת מצאתי כפר׃
25
רטפש בשרו מנער ישוב לימי עלומיו׃
Psaumes 71:19
וצדקתך אלהים עד מרום אשר עשית גדלות אלהים מי כמוך׃
Psaumes 86:8
אין כמוך באלהים אדני ואין כמעשיך׃
Psaumes 89:6-8
6
כי מי בשחק יערך ליהוה ידמה ליהוה בבני אלים׃
7
אל נערץ בסוד קדשים רבה ונורא על כל סביביו׃
8
יהוה אלהי צבאות מי כמוך חסין יה ואמונתך סביבותיך׃
Exode 15:11
מי כמכה באלם יהוה מי כמכה נאדר בקדש נורא תהלת עשה פלא׃
Esaïe 40:18
ואל מי תדמיון אל ומה דמות תערכו לו׃
Esaïe 40:25
ואל מי תדמיוני ואשוה יאמר קדוש׃
Jérémie 10:7
מי לא יראך מלך הגוים כי לך יאתה כי בכל חכמי הגוים ובכל מלכותם מאין כמוך׃
Psaumes 10:14
ראתה כי אתה עמל וכעס תביט לתת בידך עליך יעזב חלכה יתום אתה היית עוזר׃
Psaumes 22:24
כי לא בזה ולא שקץ ענות עני ולא הסתיר פניו ממנו ובשועו אליו שמע׃
Psaumes 34:6
זה עני קרא ויהוה שמע ומכל צרותיו הושיעו׃
Psaumes 69:33
כי שמע אל אביונים יהוה ואת אסיריו לא בזה׃
Psaumes 102:17-20
17
פנה אל תפלת הערער ולא בזה את תפלתם׃
18
תכתב זאת לדור אחרון ועם נברא יהלל יה׃
19
כי השקיף ממרום קדשו יהוה משמים אל ארץ הביט׃
20
לשמע אנקת אסיר לפתח בני תמותה׃
Psaumes 109:31
כי יעמד לימין אביון להושיע משפטי נפשו׃
Psaumes 140:12
ידעת כי יעשה יהוה דין עני משפט אבינים׃
Job 5:15
וישע מחרב מפיהם ומיד חזק אביון׃
Job 5:16
ותהי לדל תקוה ועלתה קפצה פיה׃
Proverbes 22:22
אל תגזל דל כי דל הוא ואל תדכא עני בשער׃
Proverbes 22:23
כי יהוה יריב ריבם וקבע את קבעיהם נפש׃
Psaumes 18:17
יצילני מאיבי עז ומשנאי כי אמצו ממני׃