Psaumes 43:1
שפטני אלהים וריבה ריבי מגוי לא חסיד מאיש מרמה ועולה תפלטני׃
Psaumes 119:154
ריבה ריבי וגאלני לאמרתך חיני׃
1 Samuel 24:15
והיה יהוה לדין ושפט ביני ובינך וירא וירב את ריבי וישפטני מידך׃
Proverbes 22:23
כי יהוה יריב ריבם וקבע את קבעיהם נפש׃
Proverbes 23:11
כי גאלם חזק הוא יריב את ריבם אתך׃
Jérémie 51:36
לכן כה אמר יהוה הנני רב את ריבך ונקמתי את נקמתך והחרבתי את ימה והבשתי את מקורה׃
Lamentations 3:58
רבת אדני ריבי נפשי גאלת חיי׃
Michée 7:9
זעף יהוה אשא כי חטאתי לו עד אשר יריב ריבי ועשה משפטי יוציאני לאור אראה בצדקתו׃
Exode 14:25
ויסר את אפן מרכבתיו וינהגהו בכבדת ויאמר מצרים אנוסה מפני ישראל כי יהוה נלחם להם במצרים׃
Josué 10:42
ואת כל המלכים האלה ואת ארצם לכד יהושע פעם אחת כי יהוה אלהי ישראל נלחם לישראל׃
Néhémie 4:20
במקום אשר תשמעו את קול השופר שמה תקבצו אלינו אלהינו ילחם לנו׃
Actes 5:39
ואם מאת האלהים היא לא תוכלו להפר אתה פן תמצאו נלחמים את האלהים׃
Actes 23:9
ותהי המלה גדולה ויקומו הסופרים אשר מכת הפרושים ויתוכחו לאמר לא מצאנו דבר רע באיש הזה ואם רוח דבר אליו או מלאך אל נלחמה באלהים׃