Proverbes 22:2
עשיר ורש נפגשו עשה כלם יהוה׃
Proverbes 27:19
כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם׃
Ecclesiaste 7:29
לבד ראה זה מצאתי אשר עשה האלהים את האדם ישר והמה בקשו חשבנות רבים׃
Esaïe 64:8
ועתה יהוה אבינו אתה אנחנו החמר ואתה יצרנו ומעשה ידך כלנו׃
Actes 17:26
ויושב כל עממי בני אדם על כל פני האדמה מדם אחד ויצב מועדים קבועים וגבולת מושבם׃
Psaumes 44:21
הלא אלהים יחקר זאת כי הוא ידע תעלמות לב׃
Job 11:11
כי הוא ידע מתי שוא וירא און ולא יתבונן׃
Job 34:21
כי עיניו על דרכי איש וכל צעדיו יראה׃
Job 34:22
אין חשך ואין צלמות להסתר שם פעלי און׃
Proverbes 24:12
כי תאמר הן לא ידענו זה הלא תכן לבות הוא יבין ונצר נפשך הוא ידע והשיב לאדם כפעלו׃
Jérémie 32:19
גדל העצה ורב העליליה אשר עיניך פקחות על כל דרכי בני אדם לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו׃
Osée 7:2
ובל יאמרו ללבבם כל רעתם זכרתי עתה סבבום מעלליהם נגד פני היו׃
1 Corinthiens 4:5
על כן אל תשפטו שפוט לפני העת עד כי יבוא האדון אשר גם יוציא לאור את תעלמות החשך ויגלה את עצת הלבבות ואז תהיה תהלה לכל איש מאת האלהים׃