Psaumes 24:6
זה דור דרשו מבקשי פניך יעקב סלה׃
Psaumes 105:4
דרשו יהוה ועזו בקשו פניו תמיד׃
Esaïe 45:19
לא בסתר דברתי במקום ארץ חשך לא אמרתי לזרע יעקב תהו בקשוני אני יהוה דבר צדק מגיד מישרים׃
Esaïe 55:6
דרשו יהוה בהמצאו קראהו בהיותו קרוב׃
Esaïe 55:7
יעזב רשע דרכו ואיש און מחשבתיו וישב אל יהוה וירחמהו ואל אלהינו כי ירבה לסלוח׃
Osée 5:15
אלך אשובה אל מקומי עד אשר יאשמו ובקשו פני בצר להם ישחרנני׃
Psaumes 63:1
מזמור לדוד בהיותו במדבר יהודה אלהים אלי אתה אשחרך צמאה לך נפשי כמה לך בשרי בארץ ציה ועיף בלי מים׃
Psaumes 63:2
כן בקדש חזיתיך לראות עזך וכבודך׃
Psaumes 119:58
חליתי פניך בכל לב חנני כאמרתך׃
Jérémie 29:12
וקראתם אתי והלכתם והתפללתם אלי ושמעתי אליכם׃
Jérémie 29:13
ובקשתם אתי ומצאתם כי תדרשני בכל לבבכם׃