Psaumes 3:7
קומה יהוה הושיעני אלהי כי הכית את כל איבי לחי שני רשעים שברת׃
Psaumes 18:4
אפפוני חבלי מות ונחלי בליעל יבעתוני׃
Psaumes 22:16
כי סבבוני כלבים עדת מרעים הקיפוני כארי ידי ורגלי׃
Psaumes 62:3
עד אנה תהותתו על איש תרצחו כלכם כקיר נטוי גדר הדחויה׃
Psaumes 62:4
אך משאתו יעצו להדיח ירצו כזב בפיו יברכו ובקרבם יקללו סלה׃
Psaumes 14:4
הלא ידעו כל פעלי און אכלי עמי אכלו לחם יהוה לא קראו׃
Psaumes 53:4
הלא ידעו פעלי און אכלי עמי אכלו לחם אלהים לא קראו׃
Job 19:22
למה תרדפני כמו אל ומבשרי לא תשבעו׃
Job 31:31
אם לא אמרו מתי אהלי מי יתן מבשרו לא נשבע׃
Psaumes 18:38-42
38
אמחצם ולא יכלו קום יפלו תחת רגלי׃
39
ותאזרני חיל למלחמה תכריע קמי תחתי׃
40
ואיבי נתתה לי ערף ומשנאי אצמיתם׃
41
ישועו ואין מושיע על יהוה ולא ענם׃
42
ואשחקם כעפר על פני רוח כטיט חוצות אריקם׃
Psaumes 118:12
סבוני כדבורים דעכו כאש קוצים בשם יהוה כי אמילם׃
Esaïe 8:15
וכשלו בם רבים ונפלו ונשברו ונוקשו ונלכדו׃
Jean 18:3-6
3
ויקח יהודה את הגדוד ומשרתים מאת הכהנים הגדולים והפרושים ויבא שמה בנרות ובלפידים ובכלי נשק׃
4
וישוע ידע את כל אשר יבא עליו ויצא ויאמר אליהם את מי תבקשו׃
5
ויענו ויאמרו את ישוע הנצרי ויאמר אליהם ישוע אני הוא וגם יהודה מוסרו עמד אצלם׃
6
ויהי בדבר ישוע אליהם אני הוא ויסגו אחור ויפלו ארצה׃