Psaumes 69:8
מוזר הייתי לאחי ונכרי לבני אמי׃
2 Samuel 16:11
ויאמר דוד אל אבישי ואל כל עבדיו הנה בני אשר יצא ממעי מבקש את נפשי ואף כי עתה בן הימיני הנחו לו ויקלל כי אמר לו יהוה׃
Esaïe 49:15
התשכח אשה עולה מרחם בן בטנה גם אלה תשכחנה ואנכי לא אשכחך׃
Matthieu 10:21
והיה אח ימסר את אחיו למות ואב ימסר את בנו וקמו בנים באבותם וימיתו אותם׃
Matthieu 10:22
והייתם שנואים לכל אדם למען שמי והמחכה עד עת קץ הוא יושע׃
Matthieu 10:36
ואיבי איש אנשי ביתו׃
Jean 9:35
וישמע ישוע כי הדפהו החוצה ויפגשהו ויאמר אליו התאמין בבן האדם׃
Jean 16:32
הנה שעה באה ועתה זה הגיעה ונפצותם איש איש לביתו ואתי תעזבו לבדי ואינני לבדי כי אבי עמדי׃
2 Timothée 4:16
בהתנצלותי הראשונה לא היה איש לעזרני כי כלם עזבוני אל יחשב להם עון׃
Esaïe 40:11
כרעה עדרו ירעה בזרעו יקבץ טלאים ובחיקו ישא עלות ינהל׃