Psaumes 18:28
כי אתה תאיר נרי יהוה אלהי יגיה חשכי׃
Psaumes 84:11
כי שמש ומגן יהוה אלהים חן וכבוד יתן יהוה לא ימנע טוב להלכים בתמים׃
Job 29:3
בהלו נרו עלי ראשי לאורו אלך חשך׃
Esaïe 2:5
בית יעקב לכו ונלכה באור יהוה׃
Esaïe 60:1-3
1
קומי אורי כי בא אורך וכבוד יהוה עליך זרח׃
2
כי הנה החשך יכסה ארץ וערפל לאמים ועליך יזרח יהוה וכבודו עליך יראה׃
3
והלכו גוים לאורך ומלכים לנגה זרחך׃
Esaïe 60:19-3
Esaïe 60:20-3
Michée 7:7
ואני ביהוה אצפה אוחילה לאלהי ישעי ישמעני אלהי׃
Michée 7:8
אל תשמחי איבתי לי כי נפלתי קמתי כי אשב בחשך יהוה אור לי׃
Malachie 4:2
וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק׃
Jean 1:1-5
1
בראשית היה הדבר והדבר היה את האלהים ואלהים היה הדבר׃
2
הוא היה בראשית אצל האלהים׃
3
הכל נהיה על ידו ומבלעדיו לא נהיה כל אשר נהיה׃
4
בו היו חיים והחיים היו אור בני האדם׃
5
והאור בחשך זרח והחשך לא השיגו׃
Jean 1:9-5
Jean 8:12
ויסף ישוע וידבר אליהם לאמר אני אור העולם כל ההלך אחרי לא יתהלך בחשכה כי אור החיים יהיה לו׃
Apocalypse 21:23
והעיר איננה צריכה לאור השמש ולנגה הירח כי כבוד אלהים האיר לה ונרה הוא השה׃
Apocalypse 22:5
ולילה לא יהיה עוד ולא יצטרכו עוד לאור נר ולאור שמש כי יהוה אלהים הוא יאיר להם וימלכו עד עולמי עולמים׃
Psaumes 3:8
ליהוה הישועה על עמך ברכתך סלה׃
Psaumes 18:2
יהוה סלעי ומצודתי ומפלטי אלי צורי אחסה בו מגני וקרן ישעי משגבי׃
Psaumes 62:2
אך הוא צורי וישועתי משגבי לא אמוט רבה׃
Psaumes 62:6
אך הוא צורי וישועתי משגבי לא אמוט׃
Psaumes 68:19
ברוך אדני יום יום יעמס לנו האל ישועתנו סלה׃
Psaumes 68:20
האל לנו אל למושעות וליהוה אדני למות תוצאות׃
Psaumes 118:14
עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה׃
Psaumes 118:15
קול רנה וישועה באהלי צדיקים ימין יהוה עשה חיל׃
Psaumes 118:21
אודך כי עניתני ותהי לי לישועה׃
Exode 15:2
עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה זה אלי ואנוהו אלהי אבי וארממנהו׃
Esaïe 12:2
הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד כי עזי וזמרת יה יהוה ויהי לי לישועה׃
Esaïe 51:6-8
6
שאו לשמים עיניכם והביטו אל הארץ מתחת כי שמים כעשן נמלחו והארץ כבגד תבלה וישביה כמו כן ימותון וישועתי לעולם תהיה וצדקתי לא תחת׃
7
שמעו אלי ידעי צדק עם תורתי בלבם אל תיראו חרפת אנוש ומגדפתם אל תחתו׃
8
כי כבגד יאכלם עש וכצמר יאכלם סס וצדקתי לעולם תהיה וישועתי לדור דורים׃
Esaïe 61:10
שוש אשיש ביהוה תגל נפשי באלהי כי הלבישני בגדי ישע מעיל צדקה יעטני כחתן יכהן פאר וככלה תעדה כליה׃
Luc 2:30
כי ראו עיני את ישועתך׃
Luc 3:6
וראו כל בשר את ישועת אלהים׃
Apocalypse 7:10
ויקראו בקול גדול לאמר הישועה לאלהינו הישב על הכסא ולשה׃
Psaumes 18:1
למנצח לעבד יהוה לדוד אשר דבר ליהוה את דברי השירה הזאת ביום הציל יהוה אותו מכף כל איביו ומיד שאול ויאמר ארחמך יהוה חזקי׃
Psaumes 18:2
יהוה סלעי ומצודתי ומפלטי אלי צורי אחסה בו מגני וקרן ישעי משגבי׃
Psaumes 18:46
חי יהוה וברוך צורי וירום אלוהי ישעי׃
Psaumes 19:14
יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגאלי׃
Psaumes 28:7
יהוה עזי ומגני בו בטח לבי ונעזרתי ויעלז לבי ומשירי אהודנו׃
Psaumes 28:8
יהוה עז למו ומעוז ישועות משיחו הוא׃
Psaumes 43:2
כי אתה אלהי מעוזי למה זנחתני למה קדר אתהלך בלחץ אויב׃
Esaïe 45:24
אך ביהוה לי אמר צדקות ועז עדיו יבוא ויבשו כל הנחרים בו׃
2 Corinthiens 12:9
ויאמר אלי די לך חסדי כי בחלשה תשלם גבורתי על כן שמח לבי להתהלל בחלשותי למען תשרה עלי גבורת המשיח׃
Philippiens 4:13
כל זאת אוכל בעזרת המשיח הנותן כח בקרבי׃
Psaumes 11:1
למנצח לדוד ביהוה חסיתי איך תאמרו לנפשי נודו הרכם צפור׃
Psaumes 46:1
למנצח לבני קרח על עלמות שיר אלהים לנו מחסה ועז עזרה בצרות נמצא מאד׃
Psaumes 46:2
על כן לא נירא בהמיר ארץ ובמוט הרים בלב ימים׃
Psaumes 56:2-4
2
שאפו שוררי כל היום כי רבים לחמים לי מרום׃
3
יום אירא אני אליך אבטח׃
4
באלהים אהלל דברו באלהים בטחתי לא אירא מה יעשה בשר לי׃
Psaumes 118:6
יהוה לי לא אירא מה יעשה לי אדם׃
Matthieu 8:26
ויאמר אליהם קטני האמונה למה זה יראתם ויקם ויגער ברוחות ובים ותהי דממה גדולה׃
Romains 8:31
ועתה מה נאמר על זאת אם האלהים לנו מי יריב אתנו׃
Hébreux 13:6
על כן נבטח ונאמר יהוה לי בעזרי לא אירא מה יעשה לי אדם׃