Psaumes 73:17
עד אבוא אל מקדשי אל אבינה לאחריתם׃
1 Rois 6:16
ויבן את עשרים אמה מירכותי הבית בצלעות ארזים מן הקרקע עד הקירות ויבן לו מבית לדביר לקדש הקדשים׃
1 Rois 8:44
כי יצא עמך למלחמה על איבו בדרך אשר תשלחם והתפללו אל יהוה דרך העיר אשר בחרת בה והבית אשר בנתי לשמך׃
1 Rois 8:45
ושמעת השמים את תפלתם ואת תחנתם ועשית משפטם׃
2 Chroniques 20:8
וישבו בה ויבנו לך בה מקדש לשמך לאמר׃
2 Chroniques 20:9
אם תבוא עלינו רעה חרב שפוט ודבר ורעב נעמדה לפני הבית הזה ולפניך כי שמך בבית הזה ונזעק אליך מצרתנו ותשמע ותושיע׃
2 Samuel 5:7
וילכד דוד את מצדת ציון היא עיר דוד׃
2 Samuel 6:17
ויבאו את ארון יהוה ויצגו אתו במקומו בתוך האהל אשר נטה לו דוד ויעל דוד עלות לפני יהוה ושלמים׃
Esaïe 12:6
צהלי ורני יושבת ציון כי גדול בקרבך קדוש ישראל׃
Esaïe 14:32
ומה יענה מלאכי גוי כי יהוה יסד ציון ובה יחסו עניי עמו׃
Esaïe 37:34
בדרך אשר בא בה ישוב ואל העיר הזאת לא יבוא נאם יהוה׃
Esaïe 37:35
וגנותי על העיר הזאת להושיעה למעני ולמען דוד עבדי׃