Psaumes 9:18
כי לא לנצח ישכח אביון תקות ענוים תאבד לעד׃
Psaumes 34:6
זה עני קרא ויהוה שמע ומכל צרותיו הושיעו׃
Psaumes 34:19
רבות רעות צדיק ומכלם יצילנו יהוה׃
Psaumes 40:17
ואני עני ואביון אדני יחשב לי עזרתי ומפלטי אתה אלהי אל תאחר׃
2 Samuel 22:28
ואת עם עני תושיע ועיניך על רמים תשפיל׃
Esaïe 57:15
כי כה אמר רם ונשא שכן עד וקדוש שמו מרום וקדוש אשכון ואת דכא ושפל רוח להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים׃
Esaïe 66:2
ואת כל אלה ידי עשתה ויהיו כל אלה נאם יהוה ואל זה אביט אל עני ונכה רוח וחרד על דברי׃
Luc 1:52
הרס נדיבים מכסאותו וירם שפלים׃
Luc 1:53
רעבים מלא טוב ועשירים שלח ריקם׃
2 Corinthiens 8:9
כי ידעים אתם את חסד אדנינו ישוע המשיח כי בהיותו עשיר נעשה רש בעבורכם למען תעשירו על ידי רישו׃
Jacques 2:5
שמעו אחי אהובי הלא בעניי העולם הזה בחר האלהים להיות עשירים באמונה וירשי המלכות אשר הבטיח לאהביו׃
Psaumes 10:4
רשע כגבה אפו בל ידרש אין אלהים כל מזמותיו׃
Psaumes 17:10
חלבמו סגרו פימו דברו בגאות׃
Psaumes 17:13
קומה יהוה קדמה פניו הכריעהו פלטה נפשי מרשע חרבך׃
Psaumes 101:5
מלושני בסתר רעהו אותו אצמית גבה עינים ורחב לבב אתו לא אוכל׃
Proverbes 6:16
שש הנה שנא יהוה ושבע תועבות נפשו׃
Proverbes 6:17
עינים רמות לשון שקר וידים שפכות דם נקי׃
Proverbes 30:12
דור טהור בעיניו ומצאתו לא רחץ׃
Esaïe 3:9
הכרת פניהם ענתה בם וחטאתם כסדם הגידו לא כחדו אוי לנפשם כי גמלו להם רעה׃
Esaïe 10:12
והיה כי יבצע אדני את כל מעשהו בהר ציון ובירושלם אפקד על פרי גדל לבב מלך אשור ועל תפארת רום עיניו׃
Luc 18:14
אני אמר לכם כי ירד זה לביתו נצדק מזה כי כל המרים את נפשו ישפל ואשר ישפילה ירומם׃