Psaumes 41:1-4
1
למנצח מזמור לדוד אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו יהוה׃
2
יהוה ישמרהו ויחיהו יאשר בארץ ואל תתנהו בנפש איביו׃
3
יהוה יסעדנו על ערש דוי כל משכבו הפכת בחליו׃
4
אני אמרתי יהוה חנני רפאה נפשי כי חטאתי לך׃
Psaumes 112:4-6
4
זרח בחשך אור לישרים חנון ורחום וצדיק׃
5
טוב איש חונן ומלוה יכלכל דבריו במשפט׃
6
כי לעולם לא ימוט לזכר עולם יהיה צדיק׃
Néhémie 9:17
וימאנו לשמע ולא זכרו נפלאתיך אשר עשית עמהם ויקשו את ערפם ויתנו ראש לשוב לעבדתם במרים ואתה אלוה סליחות חנון ורחום ארך אפים ורב וחסד ולא עזבתם׃
Esaïe 57:1
הצדיק אבד ואין איש שם על לב ואנשי חסד נאספים באין מבין כי מפני הרעה נאסף הצדיק׃
Esaïe 57:2
יבוא שלום ינוחו על משכבותם הלך נכחו׃
Esaïe 58:7
הלוא פרס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית כי תראה ערם וכסיתו ומבשרך לא תתעלם׃
Esaïe 58:8
אז יבקע כשחר אורך וארכתך מהרה תצמח והלך לפניך צדקך כבוד יהוה יאספך׃
Matthieu 18:33-35
33
הלא היה לך גם אתה לרחם על העבד חברך כאשר רחמתי אני עליך׃
34
ויקצף אדניו ויסגר אותו למיסרים עד כי ישלם את כל חובו׃
35
ככה יעשה לכם גם אבי שבשמים אם לא תסלחו איש איש לאחיו בכל לבבכם את חטאתם׃
Luc 6:35-38
35
אבל אהבו את איביכם והיטיבו והלוו מבלי תוחלת ויהי שכרכם רב והייתם בני עליון כי טוב הוא גם לשכחי טובה ולרעים׃
36
לכן היו רחמנים כאשר גם אביכם רחום הוא׃
37
ואל תשפטו ולא תשפטו אל תחיבו ולא תחיבו נקו ותנקו׃
38
תנו ותנתן לכם מדה טובה דחוקה וגדושה ומשפעה יתנו אל חיקכם כי במדה אשר אתם מודדים בה ימד לכם׃
Esaïe 26:7
ארח לצדיק מישרים ישר מעגל צדיק תפלס׃
Ezechiel 18:25-30
25
ואמרתם לא יתכן דרך אדני שמעו נא בית ישראל הדרכי לא יתכן הלא דרכיכם לא יתכנו׃
26
בשוב צדיק מצדקתו ועשה עול ומת עליהם בעולו אשר עשה ימות׃
27
ובשוב רשע מרשעתו אשר עשה ויעש משפט וצדקה הוא את נפשו יחיה׃
28
ויראה וישוב מכל פשעיו אשר עשה חיו יחיה לא ימות׃
29
ואמרו בית ישראל לא יתכן דרך אדני הדרכי לא יתכנו בית ישראל הלא דרכיכם לא יתכן׃
30
לכן איש כדרכיו אשפט אתכם בית ישראל נאם אדני יהוה שובו והשיבו מכל פשעיכם ולא יהיה לכם למכשול עון׃
Romains 9:14
אם כן מה נאמר הכי יש עול באלהים חלילה׃