Psaumes 97:3
אש לפניו תלך ותלהט סביב צריו׃
Psaumes 97:4
האירו ברקיו תבל ראתה ותחל הארץ׃
Habaquq 3:4
ונגה כאור תהיה קרנים מידו לו ושם חביון עזה׃
Habaquq 3:5
לפניו ילך דבר ויצא רשף לרגליו׃
Matthieu 17:2
וישתנה לעיניהם ויזהירו פניו כשמש ובגדיו כאור הלבינו׃
Matthieu 17:5
עודנו מדבר והנה ענן אור הצל עליהם והנה קול מתוך הענן אמר זה בני ידידי אשר רציתי בו אליו תשמעון׃
Exode 9:23
ויט משה את מטהו על השמים ויהוה נתן קלת וברד ותהלך אש ארצה וימטר יהוה ברד על ארץ מצרים׃
Exode 9:24
ויהי ברד ואש מתלקחת בתוך הברד כבד מאד אשר לא היה כמהו בכל ארץ מצרים מאז היתה לגוי׃
Josué 10:11
ויהי בנסם מפני ישראל הם במורד בית חורן ויהוה השליך עליהם אבנים גדלות מן השמים עד עזקה וימתו רבים אשר מתו באבני הברד מאשר הרגו בני ישראל בחרב׃
2 Samuel 22:13-15
13
מנגה נגדו בערו גחלי אש׃
14
ירעם מן שמים יהוה ועליון יתן קולו׃
15
וישלח חצים ויפיצם ברק ויהמם׃
Apocalypse 16:21
וברד כבד כככר ירד מן השמים על בני האדם ויגדפו בני האדם את האלהים על אדות מכת הברד כי כבדה מכתו מאד׃