Psaumes 36:1
למנצח לעבד יהוה לדוד נאם פשע לרשע בקרב לבי אין פחד אלהים לנגד עיניו׃
Psaumes 116:16
אנה יהוה כי אני עבדך אני עבדך בן אמתך פתחת למוסרי׃
2 Samuel 22:1-51
1
וידבר דוד ליהוה את דברי השירה הזאת ביום הציל יהוה אתו מכף כל איביו ומכף שאול׃
2
ויאמר יהוה סלעי ומצדתי ומפלטי לי׃
3
אלהי צורי אחסה בו מגני וקרן ישעי משגבי ומנוסי משעי מחמס תשעני׃
4
מהלל אקרא יהוה ומאיבי אושע׃
5
כי אפפני משברי מות נחלי בליעל יבעתני׃
6
חבלי שאול סבני קדמני מקשי מות׃
7
בצר לי אקרא יהוה ואל אלהי אקרא וישמע מהיכלו קולי ושועתי באזניו׃
8
ותגעש ותרעש הארץ מוסדות השמים ירגזו ויתגעשו כי חרה לו׃
9
עלה עשן באפו ואש מפיו תאכל גחלים בערו ממנו׃
10
ויט שמים וירד וערפל תחת רגליו׃
11
וירכב על כרוב ויעף וירא על כנפי רוח׃
12
וישת חשך סביבתיו סכות חשרת מים עבי שחקים׃
13
מנגה נגדו בערו גחלי אש׃
14
ירעם מן שמים יהוה ועליון יתן קולו׃
15
וישלח חצים ויפיצם ברק ויהמם׃
16
ויראו אפקי ים יגלו מסדות תבל בגערת יהוה מנשמת רוח אפו׃
17
ישלח ממרום יקחני ימשני ממים רבים׃
18
יצילני מאיבי עז משנאי כי אמצו ממני׃
19
יקדמני ביום אידי ויהי יהוה משען לי׃
20
ויצא למרחב אתי יחלצני כי חפץ בי׃
21
יגמלני יהוה כצדקתי כבר ידי ישיב לי׃
22
כי שמרתי דרכי יהוה ולא רשעתי מאלהי׃
23
כי כל משפטו לנגדי וחקתיו לא אסור ממנה׃
24
ואהיה תמים לו ואשתמרה מעוני׃
25
וישב יהוה לי כצדקתי כברי לנגד עיניו׃
26
עם חסיד תתחסד עם גבור תמים תתמם׃
27
עם נבר תתבר ועם עקש תתפל׃
28
ואת עם עני תושיע ועיניך על רמים תשפיל׃
29
כי אתה נירי יהוה ויהוה יגיה חשכי׃
30
כי בכה ארוץ גדוד באלהי אדלג שור׃
31
האל תמים דרכו אמרת יהוה צרופה מגן הוא לכל החסים בו׃
32
כי מי אל מבלעדי יהוה ומי צור מבלעדי אלהינו׃
33
האל מעוזי חיל ויתר תמים דרכו׃
34
משוה רגליו כאילות ועל במותי יעמדני׃
35
מלמד ידי למלחמה ונחת קשת נחושה זרעתי׃
36
ותתן לי מגן ישעך וענתך תרבני׃
37
תרחיב צעדי תחתני ולא מעדו קרסלי׃
38
ארדפה איבי ואשמידם ולא אשוב עד כלותם׃
39
ואכלם ואמחצם ולא יקומון ויפלו תחת רגלי׃
40
ותזרני חיל למלחמה תכריע קמי תחתני׃
41
ואיבי תתה לי ערף משנאי ואצמיתם׃
42
ישעו ואין משיע אל יהוה ולא ענם׃
43
ואשחקם כעפר ארץ כטיט חוצות אדקם ארקעם׃
44
ותפלטני מריבי עמי תשמרני לראש גוים עם לא ידעתי יעבדני׃
45
בני נכר יתכחשו לי לשמוע אזן ישמעו לי׃
46
בני נכר יבלו ויחגרו ממסגרותם׃
47
חי יהוה וברוך צורי וירם אלהי צור ישעי׃
48
האל הנתן נקמת לי ומוריד עמים תחתני׃
49
ומוציאי מאיבי ומקמי תרוממני מאיש חמסים תצילני׃
50
על כן אודך יהוה בגוים ולשמך אזמר׃
51
מגדיל ישועות מלכו ועשה חסד למשיחו לדוד ולזרעו עד עולם׃
Actes 13:36
כי דוד גוע אחרי שרתו בדורו לעצת האלהים ויאסף אל אבותיו וירא את השחת׃
Hébreux 3:5
והן משה נאמן בכל ביתו כעבד לעדות העמדות להאמר׃
Psaumes 34:19
רבות רעות צדיק ומכלם יצילנו יהוה׃
Exode 15:1-21
1
אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת ליהוה ויאמרו לאמר אשירה ליהוה כי גאה גאה סוס ורכבו רמה בים׃
2
עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה זה אלי ואנוהו אלהי אבי וארממנהו׃
3
יהוה איש מלחמה יהוה שמו׃
4
מרכבת פרעה וחילו ירה בים ומבחר שלשיו טבעו בים סוף׃
5
תהמת יכסימו ירדו במצולת כמו אבן׃
6
ימינך יהוה נאדרי בכח ימינך יהוה תרעץ אויב׃
7
וברב גאונך תהרס קמיך תשלח חרנך יאכלמו כקש׃
8
וברוח אפיך נערמו מים נצבו כמו נד נזלים קפאו תהמת בלב ים׃
9
אמר אויב ארדף אשיג אחלק שלל תמלאמו נפשי אריק חרבי תורישמו ידי׃
10
נשפת ברוחך כסמו ים צללו כעופרת במים אדירים׃
11
מי כמכה באלם יהוה מי כמכה נאדר בקדש נורא תהלת עשה פלא׃
12
נטית ימינך תבלעמו ארץ׃
13
נחית בחסדך עם זו גאלת נהלת בעזך אל נוה קדשך׃
14
שמעו עמים ירגזון חיל אחז ישבי פלשת׃
15
אז נבהלו אלופי אדום אילי מואב יאחזמו רעד נמגו כל ישבי כנען׃
16
תפל עליהם אימתה ופחד בגדל זרועך ידמו כאבן עד יעבר עמך יהוה עד יעבר עם זו קנית׃
17
תבאמו ותטעמו בהר נחלתך מכון לשבתך פעלת יהוה מקדש אדני כוננו ידיך׃
18
יהוה ימלך לעלם ועד׃
19
כי בא סוס פרעה ברכבו ובפרשיו בים וישב יהוה עלהם את מי הים ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים׃
20
ותקח מרים הנביאה אחות אהרן את התף בידה ותצאן כל הנשים אחריה בתפים ובמחלת׃
21
ותען להם מרים שירו ליהוה כי גאה גאה סוס ורכבו רמה בים׃
Juges 5:1-31
1
ותשר דבורה וברק בן אבינעם ביום ההוא לאמר׃
2
בפרע פרעות בישראל בהתנדב עם ברכו יהוה׃
3
שמעו מלכים האזינו רזנים אנכי ליהוה אנכי אשירה אזמר ליהוה אלהי ישראל׃
4
יהוה בצאתך משעיר בצעדך משדה אדום ארץ רעשה גם שמים נטפו גם עבים נטפו מים׃
5
הרים נזלו מפני יהוה זה סיני מפני יהוה אלהי ישראל׃
6
בימי שמגר בן ענת בימי יעל חדלו ארחות והלכי נתיבות ילכו ארחות עקלקלות׃
7
חדלו פרזון בישראל חדלו עד שקמתי דבורה שקמתי אם בישראל׃
8
יבחר אלהים חדשים אז לחם שערים מגן אם יראה ורמח בארבעים אלף בישראל׃
9
לבי לחוקקי ישראל המתנדבים בעם ברכו יהוה׃
10
רכבי אתנות צחרות ישבי על מדין והלכי על דרך שיחו׃
11
מקול מחצצים בין משאבים שם יתנו צדקות יהוה צדקת פרזנו בישראל אז ירדו לשערים עם יהוה׃
12
עורי עורי דבורה עורי עורי דברי שיר קום ברק ושבה שביך בן אבינעם׃
13
אז ירד שריד לאדירים עם יהוה ירד לי בגבורים׃
14
מני אפרים שרשם בעמלק אחריך בנימין בעממיך מני מכיר ירדו מחקקים ומזבולן משכים בשבט ספר׃
15
ושרי ביששכר עם דברה ויששכר כן ברק בעמק שלח ברגליו בפלגות ראובן גדלים חקקי לב׃
16
למה ישבת בין המשפתים לשמע שרקות עדרים לפלגות ראובן גדולים חקרי לב׃
17
גלעד בעבר הירדן שכן ודן למה יגור אניות אשר ישב לחוף ימים ועל מפרציו ישכון׃
18
זבלון עם חרף נפשו למות ונפתלי על מרומי שדה׃
19
באו מלכים נלחמו אז נלחמו מלכי כנען בתענך על מי מגדו בצע כסף לא לקחו׃
20
מן שמים נלחמו הכוכבים ממסלותם נלחמו עם סיסרא׃
21
נחל קישון גרפם נחל קדומים נחל קישון תדרכי נפשי עז׃
22
אז הלמו עקבי סוס מדהרות דהרות אביריו׃
23
אורו מרוז אמר מלאך יהוה ארו ארור ישביה כי לא באו לעזרת יהוה לעזרת יהוה בגבורים׃
24
תברך מנשים יעל אשת חבר הקיני מנשים באהל תברך׃
25
מים שאל חלב נתנה בספל אדירים הקריבה חמאה׃
26
ידה ליתד תשלחנה וימינה להלמות עמלים והלמה סיסרא מחקה ראשו ומחצה וחלפה רקתו׃
27
בין רגליה כרע נפל שכב בין רגליה כרע נפל באשר כרע שם נפל שדוד׃
28
בעד החלון נשקפה ותיבב אם סיסרא בעד האשנב מדוע בשש רכבו לבוא מדוע אחרו פעמי מרכבותיו׃
29
חכמות שרותיה תענינה אף היא תשיב אמריה לה׃
30
הלא ימצאו יחלקו שלל רחם רחמתים לראש גבר שלל צבעים לסיסרא שלל צבעים רקמה צבע רקמתים לצוארי שלל׃
31
כן יאבדו כל אויביך יהוה ואהביו כצאת השמש בגברתו ותשקט הארץ ארבעים שנה׃
1 Samuel 2:1-10
1
ותתפלל חנה ותאמר עלץ לבי ביהוה רמה קרני ביהוה רחב פי על אויבי כי שמחתי בישועתך׃
2
אין קדוש כיהוה כי אין בלתך ואין צור כאלהינו׃
3
אל תרבו תדברו גבהה גבהה יצא עתק מפיכם כי אל דעות יהוה ולא נתכנו עללות׃
4
קשת גברים חתים ונכשלים אזרו חיל׃
5
שבעים בלחם נשכרו ורעבים חדלו עד עקרה ילדה שבעה ורבת בנים אמללה׃
6
יהוה ממית ומחיה מוריד שאול ויעל׃
7
יהוה מוריש ומעשיר משפיל אף מרומם׃
8
מקים מעפר דל מאשפת ירים אביון להושיב עם נדיבים וכסא כבוד ינחלם כי ליהוה מצקי ארץ וישת עליהם תבל׃
9
רגלי חסידו ישמר ורשעים בחשך ידמו כי לא בכח יגבר איש׃
10
יהוה יחתו מריבו עלו בשמים ירעם יהוה ידין אפסי ארץ ויתן עז למלכו וירם קרן משיחו׃
Esaïe 12:1-6
1
ואמרת ביום ההוא אודך יהוה כי אנפת בי ישב אפך ותנחמני׃
2
הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד כי עזי וזמרת יה יהוה ויהי לי לישועה׃
3
ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה׃
4
ואמרתם ביום ההוא הודו ליהוה קראו בשמו הודיעו בעמים עלילתיו הזכירו כי נשגב שמו׃
5
זמרו יהוה כי גאות עשה מידעת זאת בכל הארץ׃
6
צהלי ורני יושבת ציון כי גדול בקרבך קדוש ישראל׃
Psaumes 116:1-6
1
אהבתי כי ישמע יהוה את קולי תחנוני׃
2
כי הטה אזנו לי ובימי אקרא׃
3
אפפוני חבלי מות ומצרי שאול מצאוני צרה ויגון אמצא׃
4
ובשם יהוה אקרא אנה יהוה מלטה נפשי׃
5
חנון יהוה וצדיק ואלהינו מרחם׃
6
שמר פתאים יהוה דלותי ולי יהושיע׃
Psaumes 144:1
לדוד ברוך יהוה צורי המלמד ידי לקרב אצבעותי למלחמה׃
Psaumes 144:2
חסדי ומצודתי משגבי ומפלטי לי מגני ובו חסיתי הרודד עמי תחתי׃
1 Jean 4:19
אנחנו אהבים אתו כי הוא קדם לאהבה אתנו׃
Psaumes 18:32
האל המאזרני חיל ויתן תמים דרכי׃
Psaumes 28:7
יהוה עזי ומגני בו בטח לבי ונעזרתי ויעלז לבי ומשירי אהודנו׃
Psaumes 28:8
יהוה עז למו ומעוז ישועות משיחו הוא׃
Psaumes 118:14
עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה׃
Esaïe 12:2
הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד כי עזי וזמרת יה יהוה ויהי לי לישועה׃
Philippiens 4:13
כל זאת אוכל בעזרת המשיח הנותן כח בקרבי׃
Colossiens 1:11
להתחזק בכל כח כגבורת כבודו לכל סבלנות וארך רוח עם שמחה׃