Psaumes 135:1
הללו יה הללו את שם יהוה הללו עבדי יהוה׃
Génèse 9:14
והיה בענני ענן על הארץ ונראתה הקשת בענן׃
1 Rois 18:44
ויהי בשבעית ויאמר הנה עב קטנה ככף איש עלה מים ויאמר עלה אמר אל אחאב אסר ורד ולא יעצרכה הגשם׃
1 Rois 18:45
ויהי עד כה ועד כה והשמים התקדרו עבים ורוח ויהי גשם גדול וירכב אחאב וילך יזרעאלה׃
Job 26:8
צרר מים בעביו ולא נבקע ענן תחתם׃
Job 26:9
מאחז פני כסה פרשז עליו עננו׃
Job 36:27-33
27
כי יגרע נטפי מים יזקו מטר לאדו׃
28
אשר יזלו שחקים ירעפו עלי אדם רב׃
29
אף אם יבין מפרשי עב תשאות סכתו׃
30
הן פרש עליו אורו ושרשי הים כסה׃
31
כי בם ידין עמים יתן אכל למכביר׃
32
על כפים כסה אור ויצו עליה במפגיע׃
33
יגיד עליו רעו מקנה אף על עולה׃
Job 38:24-27
24
אי זה הדרך יחלק אור יפץ קדים עלי ארץ׃
25
מי פלג לשטף תעלה ודרך לחזיז קלות׃
26
להמטיר על ארץ לא איש מדבר לא אדם בו׃
27
להשביע שאה ומשאה ולהצמיח מצא דשא׃
Esaïe 5:6
ואשיתהו בתה לא יזמר ולא יעדר ועלה שמיר ושית ועל העבים אצוה מהמטיר עליו מטר׃
Psaumes 65:9-13
9
פקדת הארץ ותשקקה רבת תעשרנה פלג אלהים מלא מים תכין דגנם כי כן תכינה׃
10
תלמיה רוה נחת גדודיה ברביבים תמגגנה צמחה תברך׃
11
עטרת שנת טובתך ומעגליך ירעפון דשן׃
12
ירעפו נאות מדבר וגיל גבעות תחגרנה׃
13
לבשו כרים הצאן ועמקים יעטפו בר יתרועעו אף ישירו׃
Psaumes 104:13
משקה הרים מעליותיו מפרי מעשיך תשבע הארץ׃
Psaumes 104:14
מצמיח חציר לבהמה ועשב לעבדת האדם להוציא לחם מן הארץ׃
Job 5:10
הנתן מטר על פני ארץ ושלח מים על פני חוצות׃
Jérémie 14:22
היש בהבלי הגוים מגשמים ואם השמים יתנו רבבים הלא אתה הוא יהוה אלהינו ונקוה לך כי אתה עשית את כל אלה׃
Joël 2:23
ובני ציון גילו ושמחו ביהוה אלהיכם כי נתן לכם את המורה לצדקה ויורד לכם גשם מורה ומלקוש בראשון׃
Amos 5:7
ההפכים ללענה משפט וצדקה לארץ הניחו׃
Amos 5:8
עשה כימה וכסיל והפך לבקר צלמות ויום לילה החשיך הקורא למי הים וישפכם על פני הארץ יהוה שמו׃
Matthieu 5:45
למען תהיו בנים לאביכם שבשמים אשר הוא מזריח שמשו לרעים ולטובים וממטיר על הצדיקים וגם על הרשעים׃
Actes 14:17
וגם לא חדל להעיד על עצמו וייטב לנו בתתו מטר מן השמים ועתות שבע וימלא לבותינו מזון וששון׃
Jacques 5:17
אליהו אנוש אנוש היה כמנו והתפלל תפלה שלא יהיה מטר ולא היה מטר בארץ שלש שנים וששה חדשים׃
Jacques 5:18
וישב ויתפלל והשמים נתנו מטר והארץ הצמיחה את פריה׃