Psaumes 47:6
זמרו אלהים זמרו זמרו למלכנו זמרו׃
Psaumes 47:7
כי מלך כל הארץ אלהים זמרו משכיל׃
Psaumes 68:32
ממלכות הארץ שירו לאלהים זמרו אדני סלה׃
Psaumes 92:1-3
1
מזמור שיר ליום השבת טוב להדות ליהוה ולזמר לשמך עליון׃
2
להגיד בבקר חסדך ואמונתך בלילות׃
3
עלי עשור ועלי נבל עלי הגיון בכנור׃
Psaumes 95:1
לכו נרננה ליהוה נריעה לצור ישענו׃
Psaumes 95:2
נקדמה פניו בתודה בזמרות נריע לו׃
Psaumes 107:21
יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם׃
Psaumes 107:22
ויזבחו זבחי תודה ויספרו מעשיו ברנה׃
Exode 15:20
ותקח מרים הנביאה אחות אהרן את התף בידה ותצאן כל הנשים אחריה בתפים ובמחלת׃
Exode 15:21
ותען להם מרים שירו ליהוה כי גאה גאה סוס ורכבו רמה בים׃
Apocalypse 5:8-10
8
ויהי בקחתו את הספר ויפלו לפני השה ארבע החיות ועשרים וארבעה הזקנים ואיש איש כנור בידו וקערות זהב מלאת קטרת אשר הנה תפלות הקדושים׃
9
וישירו שיר חדש לאמר לך נאה לקחת את הספר ולפתח את חותמיו כי אתה נשחטת ובדמך קניתנו לאלהים מכל משפחה ולשון וכל עם וגוי׃
10
ותעש אתם מלכים וכהנים לאלהינו וימלכו על הארץ׃