Psaumes 8:3
כי אראה שמיך מעשי אצבעתיך ירח וכוכבים אשר כוננתה׃
Psaumes 148:3
הללוהו שמש וירח הללוהו כל כוכבי אור׃
Génèse 15:5
ויוצא אתו החוצה ויאמר הבט נא השמימה וספר הכוכבים אם תוכל לספר אתם ויאמר לו כה יהיה זרעך׃
Esaïe 40:26
שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה המוציא במספר צבאם לכלם בשם יקרא מרב אונים ואמיץ כח איש לא נעדר׃