Psaumes 76:1
למנצח בנגינת מזמור לאסף שיר נודע ביהודה אלהים בישראל גדול שמו׃
Psaumes 78:5
ויקם עדות ביעקב ותורה שם בישראל אשר צוה את אבותינו להודיעם לבניהם׃
Psaumes 103:7
יודיע דרכיו למשה לבני ישראל עלילותיו׃
Deutéronome 33:2-4
2
ויאמר יהוה מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן ואתה מרבבת קדש מימינו אש דת למו׃
3
אף חבב עמים כל קדשיו בידך והם תכו לרגלך ישא מדברתיך׃
4
תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב׃
Malachie 4:4
זכרו תורת משה עבדי אשר צויתי אותו בחרב על כל ישראל חקים ומשפטים׃
Romains 3:2
הרבה מכל פנים בראשון כי הפקדו בידם דברי אלהים׃
Romains 9:4
אשר הם בני ישראל ויש להם משפט הבנים והכבוד והבריתות ומתן התורה והעבודה וההבטחות׃
2 Timothée 3:15-17
15
ומנעוריך ידעת את כתבי הקדש היכלים להחכימך אל הישועה על ידי האמונה במשיח ישוע׃
16
כי כל הכתוב נכתב ברוח אלהים גם מועיל להורת ולהוכיח ולישר וליסר בצדק׃
17
למען אשר יהיה איש האלהים תמים ומהיר לכל מעשה טוב׃
Exode 20:1-21
1
וידבר אלהים את כל הדברים האלה לאמר׃
2
אנכי יהוה אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים׃
3
לא יהיה לך אלהים אחרים על פני׃
4
לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ׃
5
לא תשתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי יהוה אלהיך אל קנא פקד עון אבת על בנים על שלשים ועל רבעים לשנאי׃
6
ועשה חסד לאלפים לאהבי ולשמרי מצותי׃
7
לא תשא את שם יהוה אלהיך לשוא כי לא ינקה יהוה את אשר ישא את שמו לשוא׃
8
זכור את יום השבת לקדשו׃
9
ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך׃
10
ויום השביעי שבת ליהוה אלהיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך׃
11
כי ששת ימים עשה יהוה את השמים ואת הארץ את הים ואת כל אשר בם וינח ביום השביעי על כן ברך יהוה את יום השבת ויקדשהו׃
12
כבד את אביך ואת אמך למען יארכון ימיך על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך׃
13
לא תרצח׃
14
לא תנאף׃
15
לא תגנב׃
16
לא תענה ברעך עד שקר׃
17
לא תחמד בית רעך לא תחמד אשת רעך ועבדו ואמתו ושורו וחמרו וכל אשר לרעך׃
18
וכל העם ראים את הקולת ואת הלפידם ואת קול השפר ואת ההר עשן וירא העם וינעו ויעמדו מרחק׃
19
ויאמרו אל משה דבר אתה עמנו ונשמעה ואל ידבר עמנו אלהים פן נמות׃
20
ויאמר משה אל העם אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו׃
21
ויעמד העם מרחק ומשה נגש אל הערפל אשר שם האלהים׃
Deutéronome 4:12
וידבר יהוה אליכם מתוך האש קול דברים אתם שמעים ותמונה אינכם ראים זולתי קול׃
Deutéronome 4:13
ויגד לכם את בריתו אשר צוה אתכם לעשות עשרת הדברים ויכתבם על שני לחות אבנים׃
Deutéronome 5:22
את הדברים האלה דבר יהוה אל כל קהלכם בהר מתוך האש הענן והערפל קול גדול ולא יסף ויכתבם על שני לחת אבנים ויתנם אלי׃
Exode 21:1-23
1
ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם׃
2
כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבד ובשבעת יצא לחפשי חנם׃
3
אם בגפו יבא בגפו יצא אם בעל אשה הוא ויצאה אשתו עמו׃
4
אם אדניו יתן לו אשה וילדה לו בנים או בנות האשה וילדיה תהיה לאדניה והוא יצא בגפו׃
5
ואם אמר יאמר העבד אהבתי את אדני את אשתי ואת בני לא אצא חפשי׃
6
והגישו אדניו אל האלהים והגישו אל הדלת או אל המזוזה ורצע אדניו את אזנו במרצע ועבדו לעלם׃
7
וכי ימכר איש את בתו לאמה לא תצא כצאת העבדים׃
8
אם רעה בעיני אדניה אשר לא יעדה והפדה לעם נכרי לא ימשל למכרה בבגדו בה׃
9
ואם לבנו ייעדנה כמשפט הבנות יעשה לה׃
10
אם אחרת יקח לו שארה כסותה וענתה לא יגרע׃
11
ואם שלש אלה לא יעשה לה ויצאה חנם אין כסף׃
12
מכה איש ומת מות יומת׃
13
ואשר לא צדה והאלהים אנה לידו ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה׃
14
וכי יזד איש על רעהו להרגו בערמה מעם מזבחי תקחנו למות׃
15
ומכה אביו ואמו מות יומת׃
16
וגנב איש ומכרו ונמצא בידו מות יומת׃
17
ומקלל אביו ואמו מות יומת׃
18
וכי יריבן אנשים והכה איש את רעהו באבן או באגרף ולא ימות ונפל למשכב׃
19
אם יקום והתהלך בחוץ על משענתו ונקה המכה רק שבתו יתן ורפא ירפא׃
20
וכי יכה איש את עבדו או את אמתו בשבט ומת תחת ידו נקם ינקם׃
21
אך אם יום או יומים יעמד לא יקם כי כספו הוא׃
22
וכי ינצו אנשים ונגפו אשה הרה ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון ענוש יענש כאשר ישית עליו בעל האשה ונתן בפללים׃
23
ואם אסון יהיה ונתתה נפש תחת נפש׃
Deutéronome 4:1
ועתה ישראל שמע אל החקים ואל המשפטים אשר אנכי מלמד אתכם לעשות למען תחיו ובאתם וירשתם את הארץ אשר יהוה אלהי אבתיכם נתן לכם׃
Deutéronome 4:8
ומי גוי גדול אשר לו חקים ומשפטים צדיקם ככל התורה הזאת אשר אנכי נתן לפניכם היום׃
Deutéronome 4:45
אלה העדת והחקים והמשפטים אשר דבר משה אל בני ישראל בצאתם ממצרים׃
Deutéronome 5:31
ואתה פה עמד עמדי ואדברה אליך את כל המצוה והחקים והמשפטים אשר תלמדם ועשו בארץ אשר אנכי נתן להם לרשתה׃
Deutéronome 6:1
וזאת המצוה החקים והמשפטים אשר צוה יהוה אלהיכם ללמד אתכם לעשות בארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה׃
Malachie 4:4
זכרו תורת משה עבדי אשר צויתי אותו בחרב על כל ישראל חקים ומשפטים׃