Psaumes 147:15
השלח אמרתו ארץ עד מהרה ירוץ דברו׃
Job 6:16
הקדרים מני קרח עלימו יתעלם שלג׃
Job 6:17
בעת יזרבו נצמתו בחמו נדעכו ממקומם׃
Job 37:10
מנשמת אל יתן קרח ורחב מים במוצק׃
Job 37:17
אשר בגדיך חמים בהשקט ארץ מדרום׃