Psaumes 78:47
יהרג בברד גפנם ושקמותם בחנמל׃
Psaumes 78:48
ויסגר לברד בעירם ומקניהם לרשפים׃
Exode 9:23-25
23
ויט משה את מטהו על השמים ויהוה נתן קלת וברד ותהלך אש ארצה וימטר יהוה ברד על ארץ מצרים׃
24
ויהי ברד ואש מתלקחת בתוך הברד כבד מאד אשר לא היה כמהו בכל ארץ מצרים מאז היתה לגוי׃
25
ויך הברד בכל ארץ מצרים את כל אשר בשדה מאדם ועד בהמה ואת כל עשב השדה הכה הברד ואת כל עץ השדה שבר׃
Josué 10:11
ויהי בנסם מפני ישראל הם במורד בית חורן ויהוה השליך עליהם אבנים גדלות מן השמים עד עזקה וימתו רבים אשר מתו באבני הברד מאשר הרגו בני ישראל בחרב׃
Job 38:22
הבאת אל אצרות שלג ואצרות ברד תראה׃
Job 38:23
אשר חשכתי לעת צר ליום קרב ומלחמה׃
Job 38:29
מבטן מי יצא הקרח וכפר שמים מי ילדו׃
Job 38:30
כאבן מים יתחבאו ופני תהום יתלכדו׃