Psaumes 148:8
אש וברד שלג וקיטור רוח סערה עשה דברו׃
Job 37:6
כי לשלג יאמר הוא ארץ וגשם מטר וגשם מטרות עזו׃
Esaïe 55:10
כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמים ושמה לא ישוב כי אם הרוה את הארץ והולידה והצמיחה ונתן זרע לזרע ולחם לאכל׃
Job 37:9
מן החדר תבוא סופה וממזרים קרה׃
Job 37:10
מנשמת אל יתן קרח ורחב מים במוצק׃
Job 38:29
מבטן מי יצא הקרח וכפר שמים מי ילדו׃